Міжнародні та політичні дослідження

Науковий журнал "Міжнародні та політичні дослідження" видається з 2019 року.
З 2006 року до 2018 року журнал мав назву "Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки".
Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем суспільно-політичного та міжнародного політичного розвитку. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online)
DOI 10.18524 ​​/ 2304-1439
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р .
Періодичність виходу журналу: щорічно.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: О. І. Брусиловська, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Відповідальний редактор / секретар: Ю.В.Узун, к. політ. наук, доцент.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар 24/26
E-mail: uzun.ulia76@gmail.com


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Анонс початку відбору статей для публікації у чергових номерах Вісника ОНУ. Випуск "Політичні науки" та Випуск "Соціологія" (2019)

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ВІСНИК ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СОЦІОЛОГІЯ  І  ПОЛІТИЧНІ НАУКИ» в 2019 році

Рік заснування: 2003; ISSN: 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online); DOI 10.18524/2304-1439

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.

Галузь і проблематика: "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" – науковий рецензований фаховий журнал, який видає ОНУ.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.) Ми – журнал із повним відкритим доступом. Наші матеріали включені до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН. Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується та індексується в таких наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського ; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова ;  Ulrich's Periodicals Directory ; Index Copernicus ; Google Академія ; ResearchBib .

Серія «Політологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: аналізу історії  та теорії  політичної думки; висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку; дослідженню розвитку політичних процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах;розгляду формування системи національної безпеки;аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;

Серія «Соціологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: реконструкції розвитку історії та теорії соціології; аналізу соціальної культури та соціальних відносин в межах національних, регіональних, глобальних систем;дослідженням спеціальних та галузевих соціологій;

Журнал підтримує науковий міждисциплінарний дискурс щодо взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує читачам теоретичні та емпіричні дослідження, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців з метою внести доробок у загальний гуманітарний розвиток, розвиток наукових досліджень та якісне поліпшення політики як сфери практичної дії.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (1 раз на рік – Серія «Соціологія»; 1 раз на рік  – Серія «Політологія»);

Графік підготовки видань у 2019 р.:

Серія      

Прийом отриманих матеріалів для публікацій

Перевірка та рецензування отриманих матеріалів для публікацій

 Рекомендація серії до друку рішенням Вченої Ради

Публікація видання


Соціологія

 

 до 1 Червня 2019

 

 до 1 Вересня   2019

 

до 15 Вересня, 2019

 

 Жовтень, 2019

 Політологія

 

 

до 1 Червня    2019

 

 

до 1 Вересня  2019

 

 

до 15 Вересня, 2019

 

 

Жовтень, 2019

 

Головний редактор: І.М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26 Сайт виданняhttp://heraldiss.onu.edu.ua/

Відповідальний редактор (Серія «Політичні науки»)– Узун Юлія Вадимівна  е-mail: uzun.ulia76@gmail.com; Відповідальний секретар (Серія «Соціологія») – Каменська Тетяна Григорівна; е-mail: :nikadevichya@mail.ru

 
Опубліковано: 2019-03-04
 
Більше анонсів...