Про журнал

Галузь та проблематика

 Академічний журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, присвячені аналізу актуальних проблем соціально-політичного розвитку та процесів політичної трансформації в міжнародному контексті. Журнал призначений для дослідників, вчених, викладачів та студентів вищої освіти.

Журнал містить наукові публікації, присвячені:

 • аналізу історії  та теорії  політичної думки;
 • висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;
 • дослідженню розвитку політичних процесів в національному,  регіональному та міжнародному контекстах;
 • розгляду формування системи національної безпеки;
 • аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;

  

 

Процес рецензування

 1. Тексти статей перевіряються та рецензуються за вимогами «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від15.01.2018 р.:

 1.1. Відповідальний редактор визначає відповідність поданого матеріалу тематиці журналу та загальним вимогам до фахових публікацій; ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (freeware eTXTАнтіплагіат). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 % , стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.

1.2. Відповідальний редактор здійснює кодування статті (присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті), відправляючи  статтю на рецензування. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензентам.

1.3. Розгляд статті здійснюється одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента) та незалежним експертом у відповідній галузі знань (використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). Процедура рецензування є анонімною.

1.4. Рецензенти дотримуються вимог Етичного кодексу журналу, що передбачені на основі рекомендацій Комітету з питань етики наукових публікацій.

1.5.Рецензування здійснюється протягом 20-25 днів з моменту направлення матеріалів на рецензування згідно з «Положенням про рецензуваннястатей, які надходять до Редакційної колегії журналу «Міжнародн та політичні дослідженняі».

1.6. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма оцінки статті рецензентом) (Додаток № 1 до «Положення про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії журналу «Міжнародін та політичні дослідження») де відображає один з таких висновків:

 • рекомендувати статтю до друку,
 • надіслати статтю на доопрацювання авторові,
 • не рекомендувати статтю до друку.

Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом зберігаються в редакції не менше трьох років.

Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

1.7. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає науковий редактор журналу.

Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті у журналі ухвалюється головним редактором журналу, а при необхідності робочою групою журналу. Про прийняте рішення відповідальний редактор /секретар повідомляє автора статті.

1.8. Тексти статей аспірантів також мають супроводжуватися Рецензією наукового керівника.
Положення про рецензування статей, які надходять до 

Редакційної колегії журналу «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки»

 

I. Загальні положення

 1. Це Положення регламентує порядок рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії журналу «Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки».

 

2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються у такому значенні:

Автор -  особа або група осіб (колектив авторів), яка за результатами проведеного наукового дослідження підготувала наукову статтю і подала її на розгляд редакційної колегії журналу.

Головний редактор – особа, яка очолює редакційну колегію журналу й ухвалює остаточне рішення, яке стосується випуску журналу.

Науковий редактор – особа, яка забезпечує якість наукових статей, які друкуються у журналі та сприяє підвищенню імпакт-фактору журналу.

Відповідальний редактор/секретар – особа , яка організовує роботу з питань планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів журналу до друку.

Редакційна колегія – орган управління журналу, який здійснює комплекс заходів щодо формування матеріалів і видавництва журналу. Редакційна колегія гарантує академічну відповідність та підтримку наукового статусу журналу, забезпечує якісне незалежне рецензування .

У складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 р. за № 148/31600. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п'ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п'ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій "A", "B" або "C" за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода.

Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

Склад редакційної колегії журналу розміщено на web-cторінці журналу за посиланням: ……………………………..

Рецензент – експерти, який діє від імені журналу та здійснює наукову експертизу матеріалів, зокрема статей, які надсилаються до журналу, з метою визначення можливості публікації цих матеріалів у журналі. Рецензентом може бути особа, яка має науковий ступінь кандидата або доктора наук і здійснює дослідження за спеціальністю та має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій "A", "B" або "C" за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE);

Робоча група – група осіб з числа членів редакційної у складі не менше чотирьох осіб, які ухвалюють рішення щодо рекомендації статті до друку. Склад робочої групи визначається головним редактором перед початком роботи над черговим випуском журналу.

 

3. Рецензуванню підлягають усі наукові статті, які надходять до редакційної колегії журналу.

  Статті членів редакційної колегії журналу, науковців, які мають значний науковий доробок у    відповідній галузі, а також статті підготовлені на замовлення журналу проходять стандартну процедуру рецензування. За таких обставин рішення про прийняття статті до друку ухвалюється робочою групою, більшістю голосів (вирішальний голос має головний редактор).

 

4. При здійсненні рецензування рецензенти повинні дотримуватися вимог Етичного кодексу журналу, що передбачені на основі рекомендацій Комітету з питань етики наукових публікацій. Рецензенти мають бути максимально об’єктивними та неупередженими.

 

II.

1. Автор статті подає до Редакційної колегії журналу статтю, оформлену з дотриманням вимог, яким повинні відповідати статті журналу (далі вимоги). Стаття, яка не відповідає зазначеним вимогам не реєструється та не допускається до подальшого рецензування, про що повідомляється автор статті.

  2.  Перед проведенням рецензування, відповідальний редактор/                         секретар журналу:

2.1.Перевіряє подані для публікації матеріали на відповідність тематиці журналу та загальним вимогам до фахових публікацій.

2.2.Визначає ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (freeware eTXTАнтіплагіат). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.

2.3.Здійснює кодування статті (присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті).

3. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензентам,   якої були обрані відповідальним редактором журналу.

4.Розгляд статті здійснюється одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). 

5. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один  одного). У цьому випадку процедура рецензування є анонімною як для автора статті, так і для рецензента, який здійснює рецензування.

6. Протягом 5 календарних днів від дня отримання статті, рецензенти повинні оцінити можливість рецензування статті з урахуванням власної кваліфікації, заявленої проблематики статті та відсутності конфлікту інтересів (наявність приватного (майнового чи немайнового) інтересу, який потенційно може вплинути на неупередженість прийнятого рецензентом рішення), про що він повідомляє Відповідального редактора журналу. У разі виникнення конфлікту інтересів чи неможливості провести рецензування, Відповідальний редактор ухвалює рішення про призначення іншого рецензента. Відмова рецензента від рецензування статті повинна бути мотивованою.

 7. Протягом 20 календарних днів з дня отримання статті рецензент надає висновок про можливість друку статті у журналі. За необхідності строк рецензування статті може бути продовжено до 25 днів, про що рецензент повідомляє відповідального редактора журналу.

 8. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма рецензії статті - Додаток№ 1 цього Положення) де відображає один з таких висновків:

 • рекомендувати статтю до друку,
 • надіслати статтю на доопрацювання авторові,
 • не рекомендувати статтю до друку.

 9. Заповнена форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років.

 10. Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

 11. Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний редактор/секретар, за погодженням з науковим редактором, надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.

 12. До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті.

 13. Оновлений варіант статті повторно надається рецензентові для надання висновку. Протягом 5 днів з дня отримання оновленої статті рецензент надає один з таких висновків:

 • рекомендувати статтю до друку,
 • не рекомендувати статтю до друку.

 14. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає науковий редактор журналу.

 15. Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь до редакційної колегії журналу. З таких  обставин стаття розглядається на засідання робочої групи, яка детально вивчає думку рецензента й автора статті. Робоча група журналу може направити статтю для додаткового рецензування іншому рецензентові. Робоча група залишає за собою право на відхилення статті у разі неможливості або небажання автора врахувати зауваження рецензента(тів). Про будь-яке з ухвалених  рішень робочою групою автор статті повідомляється окремо.

 16. Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті у журналі ухвалюється головним редактором журналу, а при необхідності робочою групою журналу. Про прийняте рішення відповідальний редактор /секретар повідомляє автора статті.

 17. Стаття, яка прийнята до друку надається відповідальному редакторові. Незначні виправлення стилістичного характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться редактором без погодження з автором. Макет статті з внесеними правками надсилається авторові за умов його звернення щодо цього. Якщо мовно-стилістичних виправлень багато і вони можуть вплинути на контент, текст статті погоджується з автором.

 18. З числа статей, які успішно пройшли рецензування та були опрацьовані відповідальним редактором журналу, формується черговий номер журналу, який підписується головним редактором і рекомендується до друку за рішенням Вченої ради.


ДОДАТОК 1

 

ФОРМА РЕЦЕНЗІЇ СТАТТІ

                         

 

 

 

 

Reviewer*


(THE SHEET OF REVIEW OF A PAPER)

 

 

Title of the reviewed paper:

 

 

1

Is the issue discussed in the paper in line with the profile of the periodical?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

2

Does the content correspond to the paper’s title?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

3

Is the issue presented in the paper scientifically significant?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

4

Does the paper contribute new ideas to the present state of scientific knowledge?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

5

Is the paper an original study?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

6

Is the aim of the research conducted clearly specified and realised?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

7

Are the applied research methods and techniques relevant for the objective of the research?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

8

Has the issue been presented in a comprehensible way?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

9

Is the paper’s structure logical?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

10

Is the subject bibliography sufficient?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

11

Is the language of the paper correct?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

12

Has the author presented and adequately substantiated the conclusions?

ТАК

ДА YES

НІ

НЕТ NO

 

General review of a paper

 

 
  


** The „International and Political Studies” evaluation process is completely anonymous: authors are not informed of reviewers’ names.

 

Suggested corrections

 

 

CONCLUSION (please circle the applicable one)

 

 1. The paper is worth publishing and is recommended for publication in the periodical „International and Political Studies”.
 2. The paper is worth publishing in the periodical „International and Political Studies” after corrections suggested by the reviewer are made.
 3. The paper is not recommended for publication in the periodical „International and Political Studies” as it does not meet the criteria.

Періодичність публікації

Періодичність журналу – щорічно.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Мова видання

Мова видання - українська, англійська, російська.

Наприкінці статті подаються Резюме відповідно до вимог «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 року:

для україномовних статей - резюме російською мовою (1800 знаків) та англійською мовою (1800 знаків)
для російськомовних статей - резюме українською мовою (не менше 1800 знаків) та англійською (не менш 1800 знаків)
для англомовних статей - резюме російською мовою (1800 знаків) та українською мовою (1800 знаків).

Редакційна колегія серії


Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  ** Склад Радакційної та Рецензійної колегій затверджено Рішенням Вченої Ради Факультету міжнародних відносин. Політології та соціології від 3 липня 2018 р. (зміни від 2 липня 2019 р.)

                                            

Редакційна колегія журналу:

Ольга Брусиловська, д-р політ. наук (головний редактор); ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Ігор Коваль, д-р політ. наук (науковий редактор); ОНУ імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна;

Поліна Сіновець, к. політ. н. (заступник наукового редактора); ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Юлія Узун, к. політ. наукідповідальний редактор); ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Міруна Балошин, д-р політ. наук; Бабеш-Бойяі Університет, Клуж-Напока, Румунія;

Роман Бейкер, д-р політ. наук; Університет Миколая Коперника в Торуні, Польща;

Альона Висоцька Гуедес-Віейра, к. політ. наук; Університет Мінью, Брага, Португалія;

Стефан Вульф, д-р політ. наук; Університет Бірмінгема, Великобританія;

Лукаш Донай, д-р політ. наук; Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Польща;

Володимир Дубовик,  к. політ. н.; ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Сергій Глебов,  к. політ. н.; ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Стефано Гуззіні, д-р політ. н.; Датський інститут міжнародних досліджень, Копенгагенський інститут досліджень миру, Данія, та Уппсальський університет, Швеція;

Даніела Іррера, к. політ. наук; Катанійський університет, Італія;

Тарас Кузьо, д-р політ. наук; Університет Джонса Гопкінса, США;

Ірина Максименко,  к. політ. н.; ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Юрай Марущак, д-р політ. наук; Словацька академія наук, Братислава, Словаччина;

Юрій Мацієвський, д-р політ. наук; Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна;

Ніколай Петро, д-р політ. наук; Університет Род-Айленд, США;

Всеволод Самохвалов, д-р політ. наук; Університет Льєж, Бельгія, та Кембриджський університет, Великобританія;

Анджей Шептицький, д-р політ. наук; Варшавський університет, Польща.

 

Рецензійна колегія журналу:

 

Регіна Геллєр, к. політ. наук; Гамбурзький університет, Німеччина;

Бретіслав Данчак,  д. політ. наук; Університет Масарика, Брно, Чехія;

Трейсі Джермен, д-р політ. наук; Кінг коледж, Лондон, Великобританія;

Анжела Качуєвські, к. політ. наук; Університет Аркадія, Гленсайд, США;

Свєтлана Льнявські-Екелунд, магістр; Лундський університет, Швеція;

Іванка Мавродієва-Георгієва, д-р філос. наук; Софійський університет «Св. Климент Охрідський», Болгарія;

Андрій Макаричєв,  д-р іст. наук; Тартуський університет, Естонія;

Мітчел Оренштейн,  д-р політ. наук; Університет Пенсільванія, США;

Ян Хольцер,  д-р політ. наук; Університет Масарика, Брно, Чехія;

Джорджіана Цицео-Вальдтраут, д-р іст. наук; Бабеш-Бойяі Університет, Клуж-Напока, Румунія;

Сергій Якубовський, д-р економ. наук; ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна;

Ярослав Яньчак, д-р політ. наук; Університет ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща.

 


Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується і індексується в таких наукових базах:

• Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 всі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань публікуються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

• "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних і медичних наук. Заснована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог - реферативний журнал "Джерело".

• Інституційний репозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - електронний архів тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

• Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всьому тематичними напрямками.

• Index Copernicus (Польща) - міжнародна наукометричними база даних, що включає індексування, ранжування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного і міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і науковими організаціями, перебуває в ndex Copernicus International.

• Google Академія - пошукова система вільного доступу, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.

• ResearchBib - міжнародна мультидисциплинарная база даних наукових журналів, включає в себе опису журналів більш 5400 видавців.

Журнал вікорістовує ліцензію Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC).

Етичний кодекс періодичного журналу "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки"

Етичний кодекс журналу

«Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки»

 Готуючи до друку науковий журнал, що рецензується, редакція прагне мінімізувати можливість зловживань довірою читачів, гарантувати академічність і науковість видання.

У зв'язку з цим, ми настійно рекомендуємо всім авторам дотримуватися етичних стандартів академічних видань.

На підставі рекомендацій Комітету видавничої етики (http://publicationethics.org/), Elsevier (http://www.elsevier.com/editors/perk/what-is-elseviers-position-on-publishing-ethics) і Scopus ( http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection), Редакційна колегія затвердила наступні принципи для роботи редакторів, рецензентів і авторів журналу.

 

Обов'язки редактора і членів редакції

1.1. Редактор несе відповідальність за прийняття рішень про те, які з представлених статей будуть опубліковані. У своїх рішеннях редактор керується цими правилами, а також законами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Рішення редактора повинні прийматися в інтересах журналу і враховувати думку інших редакторів і рецензентів.

1.2. Редактор перевіряє подані для публікації матеріали на відповідність тематиці серії журналу і на відповідність загальним професійним вимогам до наукових публікацій, які визначені ВАК України,

1.3. Редактор приймає рішення про призначення рецензентів з числа редакційної колегії з урахуванням їх загального навантаження і згоди;

1.4. Редактор і члени редакції оцінюють представлені рукописи по їх утриманню, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, або політичних уподобань їхніх авторів.

1.5. Редактор і члени редакції не будете передавати інформацію про надане тексті статті нікому, крім самих авторів, рецензентів та інших працівників редакції.

1.6. Ідеї і дані поданих рукописів не можуть використовуватися у власних дослідженнях редактора і / або членів редакції без письмової згоди автора.

1.7. Додаткові поради з етичних аспектів роботи редакторів і членів редакції знаходяться в Кодексі редакторської етики та кращих практик редакторської роботи COPE [http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf]

 

Обов'язки рецензентів

2.1. Експертна оцінка представлених рукописів дозволяє редактору прийняти правильні рішення по публікації кращих статей в журналі. В окремих випадках, рецензент може допомогти автору у вдосконаленні роботи за посередництва редакції.

2.2. Рецензент може відмовитися від оцінки поданих матеріалів, якщо він / вона 1) відчуває себе недостатньо кваліфікованим для оцінки представленого дослідження, або 2) що він / вона не в змозі провести оцінку рукопісц в розумні терміни.

2.3. Кожен рукопис, подана на рецензію, є конфіденційним документом. Рукописи можуть обговорюватися тільки з тими особами, які належать до редакції журналу.

2.4. Відгуки про рукописи повинні прагнути до об'єктивності. Рецензенти повинні аргументувати свої оцінки і уникати особистої критики.

2.5. Очікується, що рецензент вкаже на важливі публікації, які не були зазначені автором в матеріалі. Крім того, очікується, що рецензент вкаже на відомі йому / їй суттєві подібності або збігу частин рукописи і вже опублікованих текстів.

2.6. Інформація та ідеї, отримані під час рецензування, повинні бути конфіденційними і не можуть використовуватися в інтересах рецензентів. Очікується, що рецензенти відмовляться від оцінки рукописів, за якими у них конфлікт інтересів (в результаті конкуренції, співробітництва чи інших зацікавлених відносин з ким-небудь з авторів або їх установ).

2.7. Додаткові поради з етичних аспектів роботи рецензентів містяться в Кодексі етичних принципів рецензентів СОРЕ [http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf].

 

Обов'язки авторів

 

3.1. Автори готують рукописи статей, які подаються до редакції відповідно до вимог ВАК України до фахових публікацій і, відповідно до профілю журналу. Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні повинен складатися з наступних розділів:

постановка проблеми;
Актуальність дослідження;
зв'язок авторських розробок з важливими науковими та практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій;
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
новизна;
методологічне або загальнонаукове значення;
виклад основного матеріалу;
головні висновки;
перспективи використання результатів дослідження
3.2. Основні дані, наведені в статтях, повинні бути точними і перевіреними. Неточні і неперевірені твердження в статтях суперечать вимогам наукової етики і неприйнятні.

3.3. При використанні наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів в тексті обов'язково повинні бути посилання на публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися в публікації виключно з посиланням на джерело (крім фрагментів, що не несуть самостійного змістового навантаження).

3.4. При написанні статті повинні застосовуватися академічні правила цитування. Крім того, автори повинні вказати на публікації, які були визначальними для їх дослідження.

3.5. Автори представляють тексти, які раніше не публікувалися.

3.6. Авторство статей стосується тих, хто вніс значний вклад в підготовку повідомлення про дослідження. Всі, хто вніс свій внесок в підготовку тексту статті, повинні бути вказані в якості співавторів.

Історія журналу

Науковий журнал "Міжнародні та політичні дослідження" видається з 2019 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №24235-14075 ПР.

До 2019 року журнал видавався під назвою "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" .