Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

У ФАХОВОМУ ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ

«ВІСНИК ОНУ. СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»:

1. У конкретному випуску журналу один автор має право надрукувати тільки одну самостійну статтю.

1.1. Мова видання – українська, англійська, російська.

1.2. У редакцію Вісника подається:

1.2.1. Відредагований текст статті, записаний на диск або на електронну  адресу у форматі редактора WORD (розмір аркуша – А4, гарнітура Times new roman або Times new roman (CYR), кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтервалу, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, назва файлу – обов'язково  прізвище автора, наприклад, ivanov.doc, малюнки й резюме подавати в одному файлі зі статтею.

1.2.2. Малюнки з підписами до них.

1.2.3. Резюме двома додатковими мовами (див. пп. 2.2.11- 2.2.12).

2. Оригінальна стаття повинна мати такі елементи (Див. «Бюлетень ВАК України, 2003, №1, с.2):

 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними задачами.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій.
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується позначена стаття.
 • Формулювання цілей статті (постановка задачі), виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки з даного дослідження й перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 • Список використаної літератури.

2.1. Об'єм рукопису статті (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку використаної літератури) – не більше 20 000 знаків.

2.2. Послідовність складових частин наукової статті повинна бути такою:

2.2.1. УДК - ліворуч над назвою статті та номер ORCID, якщо автор зареєстрований в базі даних.

2.2.2. Прізвище й ініціали автора (авторів) мовою статті, вчений ступінь і посада (скорочено).

2.2.3. Назва наукової установи (у тому числі відділу, кафедри, де виконана робота).

2.2.4. Повна поштова адреса (за міжнародним стандартом: № квартири, № буд., назва вулиці, назва міста, індекс, назва країни), наприклад: К. 37, Французький бул. 24/26, м. Одеса-58, 65058, Україна, телефон і e-mail для співробітництва з авторами.

2.2.5. Назва статті. Вона повинна точно відображати зміст роботи, бути стислою (у межах 9 повнозначних слів), містити ключові слова.

2.2.6. Анотація (коротка характеристика змісту роботи – 10 рядків) мовою оригіналу друкується перед початком статті, відступивши 20 мм від лівого поля. У разі подання статті англійською мовою анотація складає не менше 250 слів. Слово «анотація» або Summary не пишеться.

2.2.7. Під анотацією друкуються «Ключові слова» і самі ключові слова (не більше п'яти).

2.2.8. Далі йде текст статті, Список використаної літератури.

2.2.9. Після Списку використаної літератури у наступному рядку вказується: Стаття надійшла в редакцію дд.мм.рр.

2.2.10. Малюнки або фотографії разом з підписами й необхідними поясненнями до них розміщаються в тексті статті.

2.2.11. Наприкінці подаються Резюме за вимогами «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від15.01.2018 р.:

 • для українськомовних статей – резюме російською мовою (1800 знаків) та англійською мовою (1800 знаків);
 • для російськомовних статей – резюме українською мовою (не менш 1800 знаків) та англійською (не менш 1800 знаків);
 • для англомовних статей – резюме російською мовою (1800 знаків) та українською мовою (1800 знаків).

2.2.12. Резюме повинні бути оформлені в такий спосіб:

 • прізвище й ініціали автора (авторів),
 • наукова ступінь і посада не вказуються,
 • назва наукової установи,
 • повна поштова адреса установи за міжнародним стандартом (див. п. 3.2.4.) без зазначення телефону й електронної адреси,
 • назва статті, слово «Резюме» («Summary»), текст резюме.
 • Назва «Ключові слова» («Key words») і самі ключові слова (не більше п'яти).

2.3. Список використаної літератури друкується мовою оригіналу відповідної статті. Назви робіт у списку літератури розташовуються у порядку цитування в тексті.

Назви робіт оформляються за правилами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» (правила 2015 р., зі змінами 2017 р.). Дивитись за посиланням http://lib.npu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf Дивитись: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015-2017 - вимоги оформлення списку літератури (2017 рік)

Дивитись: http://vak.in.ua/ - автоматичне оформлення списку використаних джерел за вимогами ВАК

2.4. References повторює «Список використаної літератури», у якому тепер вказується транслітерація робіт, що були на кирилиці.

Автоматичну транслітерацію

 • з української на англійську можна створити за посиланнями http://translit.kh.ua/  та http://www.slovnyk.ua/services/translit.php
 • з російської на англійську за посиланням http://www.transliter.ru/autotranslit/, вибравши варіант «Транслітерація за ДСТ 7.79-2000 Система Б».
 • Список (References), включаючи транслітеровані роботи, оформляється Чиказьким стилем (Див. Додаток 2).

 

3. Тексти статей аспірантів мають супроводжуватися Рецензією наукового керівника.

4. Тексти статей перевіряються та рецензуються за вимогами «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від15.01.2018 р.:

4.1. Відповідальний редактор визначає відповідність поданого матеріалу тематиці журналу та загальним вимогам до фахових публікацій; ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (freeware eTXTАнтіплагіат). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 % , стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.

4.2. Відповідальний редактор здійснює кодування статті (присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті), відправляючи  статтю на рецензування. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензентам.

4.3. Розгляд статті здійснюється одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента) та незалежним експертом у відповідній галузі знань (використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). Процедура рецензування є анонімною.

4.4. Рецензенти дотримуються вимог Етичного кодексу журналу, що передбачені на основі рекомендацій Комітету з питань етики наукових публікацій.

4.5.Рецензування здійснюється протягом 20-25 днів з моменту направлення матеріалів на рецензування згідно з «Положенням про рецензуваннястатей, які надходять до Редакційної колегії «Вісника ОНУ. Соціологія і політичні науки».

4.6. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма оцінки статті рецензентом) (Додаток № 1 до «Положення про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії «Вісника ОНУ. Соціологія і політичні науки») де відображає один з таких висновків:

 • рекомендувати статтю до друку,
 • надіслати статтю на доопрацювання авторові,
 • не рекомендувати статтю до друку.

Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом зберігаються в редакції не менше трьох років.

Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

4.7. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку

від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає науковий редактор журналу.

Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті у журналі ухвалюється головним редактором журналу, а при необхідності робочою групою журналу. Про прийняте рішення відповідальний редактор /секретар повідомляє автора статті.

 

5. Публікація є платною і становить 50 грн. за 1 сторінку. Підтвердженням оплати для іногородніх є квитанція (сканована  та переслана на е-mail: uzun.ulia76@gmail.com).

 

6. За додатковою інформацією щодо друку статті звертатися: к. політ. н., доцент кафедри історії та світової політики – Узун Юлія Вадимівна (відповідальний секретар). м.т. (067)4817316; е-mail: uzun.ulia76@gmail.com

Номер картки для оплати – 5168 7573 6430 1194 Приватбанк (Узун Юлія Вадимівна)

Відповідальний секретар (серія соціологія) – Каменська Тетяна Григорівна; е-mail: :nikadevichya@mail.ru

 

 

 

ДОДАТОК 2

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Chicago-Style Citation Quick Guide

The Chicago Manual of Style presents two basic documentation systems: (1) notes and bibliography and (2) author-date. Choosing between the two often depends on subject matter and the nature of sources cited, as each system is favored by different groups of scholars.

The notes and bibliography style is preferred by many in the humanities, including those in literature, history, and the arts. This style presents bibliographic information in notes and, often, a bibliography. It accommodates a variety of sources, including esoteric ones less appropriate to the author-date system.

The author-date system has long been used by those in the physical, natural, and social sciences. In this system, sources are briefly cited in the text, usually in parentheses, by author’s last name and date of publication. The short citations are amplified in a list of references, where full bibliographic information is provided.

Aside from the use of notes versus parenthetical references in the text, the two systems share a similar style. Click on the tabs below to see some common examples of materials cited in each style, including examples of common electronic sources. For numerous specific examples, see chapters 14 and 15 of the 16th edition of The Chicago Manual of Style.

 

Notes and Bibliography: Sample Citations

The following examples illustrate citations using the notes and bibliography system. Examples of notes are followed by shortened versions of citations to the same source. For more details and many more examples, see chapter 14 of The Chicago Manual of Style. For examples of the same citations using the author-date system, click on the Author-Date tab above.

 

Book

 

One author

NOTES

1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Bibliography

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

 

Two or more authors

NOTES

1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

2. Ward and Burns, War, 59–61.

Bibliography

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

 

For four or more authors, list all of the authors in the bibliography; in the note, list only the first author, followed by et al. (“and others”):

NOTES

1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 1960s . . .

2. Barnes et al., Plastics . . .

 

Editor, translator, or compiler instead of author

NOTES

1.RichmondLattimore, trans., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91–92.

2. Lattimore, Iliad, 24.

Bibliography

Lattimore,Richmond, trans. The Iliad of Homer.Chicago:UniversityofChicagoPress, 1951.

 

Editor, translator, or compiler in addition to author

NOTES

1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman (London: Cape, 1988), 242–55.

2. García Márquez, Cholera, 33.

Bibliography

García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman.London:Cape, 1988.

 

Chapter or other part of a book

NOTES

1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War,” in Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al. (Chicago:UniversityofChicagoPress, 2010), 77.

2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

Bibliography

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

Chapter of an edited volume originally published elsewhere (as in primary sources)

NOTES

1. Quintus Tullius Cicero. “Handbook on Canvassing for the Consulship,” in Rome: Late Republic and Principate, ed. Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White, vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, ed. John Boyer and Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 35.

2.Cicero, “Canvassing for the Consulship,” 35.

Bibliography

Cicero, Quintus Tullius. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” InRome: Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer and Julius Kirshner, 33–46.Chicago:UniversityofChicagoPress, 1986. Originally published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

 

Preface, foreword, introduction, or similar part of a book

NOTES

1. James Rieger, introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.

2. Rieger, introduction, xxxiii.

Bibliography

Rieger, James. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii.Chicago:UniversityofChicagoPress, 1982.

 

Book published electronically

If a book is available in more than one format, cite the version you consulted. For books consulted online, list a URL; include an access date only if one is required by your publisher or discipline. If no fixed page numbers are available, you can include a section title or a chapter or other number.

NOTES

1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edition.

2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), accessed February 28, 2010, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

3. Austen, Pride and Prejudice.

4.Kurlandand Lerner, Founder’s Constitution, chap. 10, doc. 19.

Bibliography

Austen, Jane. Pride and Prejudice.New York: Penguin Classics, 2007. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: Universityof ChicagoPress, 1987. Accessed February 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

 

Journal article

 

Article in a print journal

In a note, list the specific page numbers consulted, if any. In the bibliography, list the page range for the whole article.

NOTES

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

Bibliography

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104 (2009): 439–58.

 

Article in an online journal

Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one. A DOI is a permanent ID that, when appended to http://dx.doi.org/ in the address bar of an Internet browser, will lead to the source. If no DOI is available, list a URL. Include an access date only if one is required by your publisher or discipline.

NOTES

1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.

2. Kossinets andWatts, “Origins of Homophily,” 439.

Bibliography

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

 

Article in a newspaper or popular magazine

Newspaper and magazine articles may be cited in running text (“As Sheryl Stolberg and Robert Pear noted in a New York Times article on February 27, 2010, . . .”) instead of in a note, and they are commonly omitted from a bibliography. The following examples show the more formal versions of the citations. If you consulted the article online, include a URL; include an access date only if your publisher or discipline requires one. If no author is identified, begin the citation with the article title.

NOTES

1. Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, January 25, 2010, 68.

2. Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,”New YorkTimes, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

3. Mendelsohn, “But Enough about Me,” 69.

4.Stolbergand Pear, “Wary Centrists.”

Bibliography

Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25, 2010.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

 

Book review

NOTES

1. David Kamp, “Deconstructing Dinner,” review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan, New York Times, April 23, 2006, Sunday Book Review, http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

2. Kamp, “Deconstructing Dinner.”

Bibliography

Kamp, David. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

 

Thesis or dissertation

NOTES

1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty” (PhD diss.,UniversityofChicago, 2008).

2. Choi, “Contesting Imaginaires.”

Bibliography

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss.,UniversityofChicago, 2008.

 

Paper presented at a meeting or conference

NOTES

1. Rachel Adelman, “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition” (paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009).

2. Adelman, “Such Stuff as Dreams.”

Bibliography

Adelman, Rachel. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature,New Orleans,Louisiana, November 21–24, 2009.

 

Website

A citation to website content can often be limited to a mention in the text or in a note (“As of July 19, 2008, the McDonald’s Corporation listed on its website . . .”). If a more formal citation is desired, it may be styled as in the examples below. Because such content is subject to change, include an access date or, if available, a date that the site was last modified.

NOTES

1. “Google Privacy Policy,” last modified March 11, 2009, http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

2. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, accessed July 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

3. “Google Privacy Policy.”

4. “Toy Safety Facts.”

Bibliography

Google. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11, 2009. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 

Blog entry or comment

Blog entries or comments may be cited in running text (“In a comment posted to The Becker-Posner Blog on February 23, 2010, . . .”) instead of in a note, and they are commonly omitted from a bibliography. The following examples show the more formal versions of the citations. There is no need to add pseud. after an apparently fictitious or informal name. (If an access date is required, add it before the URL; see examples elsewhere in this guide.)

NOTES

1. Jack, February 25, 2010 (7:03 p.m.), comment on Richard Posner, “Double Exports in Five Years?,” The Becker-Posner Blog, February 21, 2010, http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

2. Jack, comment on Posner, “Double Exports.”

Bibliography

Becker-Posner Blog, The. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/.

 

E-mail or text message

E-mail and text messages may be cited in running text (“In a text message to the author on March 1, 2010, John Doe revealed . . .”) instead of in a note, and they are rarely listed in a bibliography. The following example shows the more formal version of a note.

Bibliography

John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010.

 

Item in a commercial database

For items retrieved from a commercial database, add the name of the database and an accession number following the facts of publication. In this example, the dissertation cited above is shown as it would be cited if it were retrieved from ProQuest’s database for dissertations and theses.

Bibliography

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago, 2008. ProQuest (AAT 3300426).

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.