Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

щодо підготовки рукописів

Мова видання: українська, англійська.

Текст подається у форматі WORD (гарнітура Times New Roman, кегль 14, відстань між рядками - 1,5, поля: ліве – 2,5, праве – 1,5, верхнє – 2, нижнє – 2).

В статті мають бути визначені (згідно «Бюлетеню ВАК України, 2003, № 1, с. 2):

  • УДК - ліворуч над назвою статті
  • Інформація про автора: ПIБ, науковий ступінь, наук. звання, ORCID iD: http://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, місце акредитації (кафедра, факультет, назва ВНЗ, повна адреса ВНЗ, поштовий індекс ВНЗ, телефон кафедри). *Телефон для зв’язку та Е-mail автора (вказуються за згодою автора). 
  • Назва статті (великими буквами, до 9 слів)
  • Анотація (250 слів мовою статі). Наприкінці анотації – «Ключові слова» (до 5)
  • Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з науковими або практичними задачами.
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, методологічної основи дослідження.
  • Виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується стаття.
  • Формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів.
  • Висновки дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
  • References [Список використаної літератури].
  • Після списків літератури вказується: Стаття надійшла в редакцію дд.мм.рр.
  • Резюме статті (розширені анотації, що містять мету, завдання, методи, головні висновки статті, обсягом не менше 1800 знаків): для українськомовних статейрезюме англійською мовою (не менше 1800 знаків);  для англомовних статейрезюме  українською мовою (1800 знаків).

Об'єм рукопису (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури) – (від 6 000 до 10 000 слів).

Внутритекстові посилання здійснюються згідно з вимогами APA (American Psychological Association) (Див. Додаток № 1).

Правила оформлення References [Списку використаної літератури] (Див. Додаток № 2).

Додаток №1

Внутритекстові посилання

Внутритекстові посилання здійснюються за вимогами APA (American Psychological Association). Внутритекстове посилання містить інформацію про автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та номери сторінок, з яких наводиться цитата. Сторінки дозволяється не вказувати, якщо ви наводите не цитату, а лише посилаєтесь на роботу в цілому.

(Вордсворт, 2006, с. 263)

 (Українська Мова, 2009, с. 6)

До 6 авторів: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199) або (Бойко, Гречко, & Поліщук, 2010, с. 5).

6 та більше авторів: (Jones et al., 1998, p. 7) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

(Феллер, 2004; Різун, 2002).

Додаток № 2

Оформлення «References [Списку використаної літератури]»

Список має бути складений в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а якщо матеріал не має автора, його вказують за першою літерою назви праці.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді найменування розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання, а у випадку повторних дат публікацій цього ж автора - за датами творів у хронологічному порядку (з додаванням малих букв, наприклад, 2019a, 2019b, 2019c).

Повні бібліографічні дані (включно з індексами doi, наведеними на сайті - www.crossref.org) мають бути надані у списку літератури, що міститься наприкінці статті.

У списку літератури для джерел не латиницею обов’язково додається англомовний переклад (прізвища авторів – у транслітерації)[1].

Перелік оформлюється за правилами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» (правила 2015 р., зі змінами 2017 р. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015-2017

Англомовний переклад джерела має бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological  Association) [2],[3]

 

Наприклад:

Adorno, T. (2011). Negative dialectics. Moscow: Academic project [in Russian]. [Адорно Т. В. Негативная диалектика: монография: пер. с нем. Е. Л. Петренко. M.: Академический проект, 2011. 538 с.]

Almond, G. A. &  Verba, S. (1992). Civic culture and stability of democracy. Polis, 4, 122 -133. [in Russian]. [Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. Полис. 1992. № 4. С. 122 – 134.]

                                                                           Стандарт АРА

 

Приклад

Назва книги / журналу виділяється курсивом. 

 

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that arise in its application. Journal of Higher Education, 31(9), 471-480.

Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів (редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у посиланні необхідно вказати усіх авторів (див. бібліографічні описи книг з авторами).

 

Bragg, S. M. (2010). Wiley revenue recognition: Rules and scenarios (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley. 

Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). The power of inclusive exclusion. New York, NY: Zone.

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

Tymoshyk, M. V. (2004). Vydavnycha sprava ta redaghuvannja. Kyiv: In Jure [in Ukrainian].

Shuljghin, V., Slobodjanyk M., & Pavlenko V. (2014). Сhemistry. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Якщо в публікації 8 та більше авторів (редакторів/укладачів), у посиланні слід перерахувати імена перших 6 авторів, а потім вставити три крапки (...) та додати ім’я останнього автора

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. … Komisar, R.  (2008). A people’s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Prusova, V. Gh., Prykhach, O. S., Dovghanj, K. L., Ostapenko, Gh. Gh., Bojko, S. O., Polishhuk, O. O. … Bondar, Gh. R. (2004). Maths. Kyjiv: Osvita. [in Ukrainian]

Якщо автором є організація

 

Instytut svitovoji ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn. (2012). Derzhava v ekonomici Japoniji. Kyjiv: Nauka [in Ukrainian].

Якщо використовується частина книги або стаття, то курсивом позначається книга, звідки її взято

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book, 22-32. New York, NY: HarperCollins Publishers.

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New critical essays on Kurt Vonnegut, 91-102. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Balashova, Je. (2014). Strateghichni doslidzhennja. V A. Sukhorukov (Red.), Priorytety investycijnogho zabezpechennja, 5-9. Kyjiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that arise in its application. Journal of Higher Education, 31(9), 471-480.

Роїк, М. (2014). Сучасний стан реєстрації представників роду Salix. Біоенергетика, 1(5), 21-23. 

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, C1.

Ali, A. H. (2010, April 27). ‘South Park’ and the informal Fatwa. Wall Street Journal, A17.

Lykhovyd, I. (2016, Sichenj 15). Medychnyj proryv. Day, 2 [in Ukrainian].

Якщо використовуються електронні ресурси, курсивом позначають назву документу або книги, а в разі статті – назву електронного журналу чи сайту

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri.

Musés, C. A. (Ed.). (1961). Esoteric teachings of the Tibetan Tantra. Retrieved from http://www.sacredtexts.com.

Dakhno, I. (2014). Pravo intelektualjnoji vlasnosti. Kyjiv: CUL. Retrieved from http://culonline.com.ua/full/959pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html. [in Ukrainian].

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, C1. Retrieved from www.nytimes.com.

У разі використання джерел та літератури арабською, китайською чи японською мовами, автор надає назву роботи ранслітерацією, а потім додає її переклад англійською мовою.

Guzel, С. (Ed.). (2002). Turkler (Turks). Сilt 1. Ankara: Yeni Turkiye Yayinlari [in Turkish]

Παπαναστασίου, Γ. (2001). Το γλωσσικό λάθος. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα (Language error. Encyclopedic guide to language). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 199-202 [in Modern Greek].

 

                                                                                     ЗРАЗОК

                                                                            оформлення статті

 УДК  32.07.-057.341(73):005.21

І. Б. Прізвище

д-р політ. наук, професор,

кафедра міжнародних відносин,

OНУ імені І. І. Мечникова,

к. 32, Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна

Tel.: (380482) 633259

E-mail:

ОRCID iD: http://orcid.org/0000-.....

DOI: http://dx.doi.org/10.18524/

НАЗВА СТАТТІ

Текст анотації (250 cлів мовою статті)

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, політика, стратегія.

      Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з науковими або практичними задачами.

      Аналіз останніх досліджень і публікацій, методологічної основи дослідження.

      Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Формулювання цілей статті.

      Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів.

      Висновки дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Цитування:

Приклад: У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2004).

Приклад: За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

Приклад: Вордсворт (2006) заявив, що романтична поезія була відзначена як «спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263).

Приклад: Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних почуттів» (Вордсворт, 2006, с. 263).

Приклад 1 (2-5 авторів): (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199) або (Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010, с. 5).

Приклад 2 (2-5 авторів): Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: «Стратегія – це …» (с. 5).

Приклад 1 (6 та більше авторів):  (Jones et al., 1998, p. 7) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

Приклад 2 (6 та більше авторів): Величко та ін. (2005) стверджують: «Стратегія – це …» (с. 10).

Приклад (без автора): (Візуальні Дослідження, 2009, с. 63).

Приклад: «Фонетика як система матеріальних засобів мови – це набір звуків, наголосів й інтонацій» («Система голосних фонем», 2009, с. 6).

Приклад (кілька робіт одночасно): (Феллер, 2003; Геллер, 2018).

Приклад: (Р. Міллер, с. 12; А. Міллер, с. 46).

References [Список використаної літератури] 

Adorno, T. (2011). Negative dialectics. Moscow: Academic project [in Russian]. [Адорно Т. В. Негативная диалектика: монография / пер. с нем. Е. Л. Петренко. M.: Академический проект, 2011. 538 с.].

Almond, G. A. &  Verba S. (1992). Civic culture and stability of democracy. Polis, 4, 122 -133. [in Russian]. [Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. Полис. 1992. № 4. С. 122 – 134].

Brusylovska, O., & Zadorozhnja, A. (2008). Kosovo and Iraqi crises in the context of international affairs. International Relations. Sofia, Bulgaria, 3, 53-72. [in Bulgarian].  [Брусиловска О., Задорожня, А.  Конфликтите в Косово и Ирак в контекста на международните отношения. Международни отношения. (София, България). 2008. № 3. С. 53 – 72.].

Beck, U.  (2001). What is globalization? The Errors of Globalism - Answers to Globalization. Moscow: Progress-Tradition. [in Russian]. [Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию: монография / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; общ. ред. и послесловие А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.].

Berandze, M. R. (2010). The concept of transnational law in international law. (Doctoral Dissertation). Diplomatic Academy of the Russian Federation, Moscow. [in Russian]. [Берандзе М. Р. Концепция транснационального права в международном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10, 12.00.03. / Дипломатическая Академия РФ. М., 2010. 172 с.].

                        Стаття надійшла до редакції 15.04.2020

 

Surname N. 

Department of International Relations

Odessa I. I. Mechnikov National University

32, French blv. 24/26, Odesa, 65058, Ukraine

TITLE

Summary

Resume text (1800 characters)

Keywords:

 

[1] Транслітерація. Постанова КМ України 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport. Для російської мови: транслітерувати потрібно за вимогами наказу ФМС РФ 2010 р. № 26. Он-лайн транслітератор: – Транслит по-русски (https://translit.net/ru/).

[2]           Формати бібліографічного опису за стилем АРА. В Міжнародні стилі оформлення бібліографічних посилань. URL:  https://www.slideshare.net/naukmalibrary/ss-70260091 (дата звернення: 22.04.20).

[3]           Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine - http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book; http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ

Розділ формують статті присвячені аналізу формування та розвитку політичних інститутів та політичних процесів в міжнародному, регіональному та національному контекстах.  Транснаціональні, транскордонні форми взаємодії локальних груп та національних систем формують мережеві системи відносин та стоврюють підгрунтя для формування нових політичних інститутів, для  розвитку політичних процесів.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Розділ включатиме статті, присвячені дослідженням:

 • розвитку теорії  та методології політичного аналізу,
 • історії розвитку ідейно-політичної думки,
 • процесів політичної комунікації.

Положення про конфіденційність

Особисті дані та адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.