Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

щодо підготовки рукописів

Мова видання: українська, російська, англійська.

Текст подається у форматі WORD (гарнітура Times New Roman, кегль 14, відстань між рядками - 1,5, поля: ліве – 2,5, праве – 1,5, верхнє – 2, нижнє – 2).

В статті мають бути визначені (згідно «Бюлетеню ВАК України, 2003, № 1, с. 2):

  • УДК - ліворуч над назвою статті
  • Інформація про автора: ПIБ, науковий ступінь, наук. звання, ORCID iD: http://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, місце акредитації (кафедра, факультет, назва ВНЗ, повна адреса ВНЗ, поштовий індекс ВНЗ, телефон кафедри). *Телефон для зв’язку та Е-mail автора (вказуються за згодою автора). 
  • Назва статті (великими буквами, до 9 слів)
  • Анотація (250 слів мовою статі). Наприкінці анотації – «Ключові слова» (до 5)
  • Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з науковими або практичними задачами.
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, методологічної основи дослідження.
  • Виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується стаття.
  • Формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів.
  • Висновки дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
  • Список використаної літератури.
  • References.
  • Після списків літератури вказується: Стаття надійшла в редакцію дд.мм.рр.
  • Два резюме статті (розширені анотації, що містять мету, завдання, методи, головні висновки статті, обсягом не менше 1800 знаків): для українськомовних статейрезюме російською мовою (1800 знаків) та англійською мовою (не менше 1800 знаків); для російськомовних статейрезюме українською мовою (1800 знаків) та англійською (не менше 1800 знаків); для англомовних статейрезюме російською мовою (1800 знаків) та українською мовою (1800 знаків).

Об'єм рукопису (з урахуванням малюнків, таблиць і підписів до них, анотацій, резюме, списку літератури) – (від 6 000 до 10 000 слів).

Внутритекстові посилання здійснюються згідно з вимогами APA (American Psychological Association) (Див. Додаток № 1).

Правила оформлення «Списку використаної літератури» (Див. Додаток № 2).

Правила оформлення «References» (Див. Додаток № 3)

 

Додаток №1

Внутритекстові посилання

Внутритекстові посилання здійснюються за вимогами APA (American Psychological Association). Внутритекстове посилання містить інформацію про автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та номери сторінок, з яких наводиться цитата. Сторінки дозволяється не вказувати, якщо ви наводите не цитату, а лише посилаєтесь на роботу в цілому.

(Вордсворт, 2006, с. 263)

 (Українська Мова, 2009, с. 6)

До 6 авторів: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199) або (Бойко, Гречко, & Поліщук, 2010, с. 5).

6 та більше авторів: (Jones et al., 1998, p. 7) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

(Феллер, 2004; Різун, 2002).

Додаток № 2

Оформлення «Списку використаної літератури»

Повні бібліографічні дані (включно з індексами doi, наведеними на сайті - www.crossref.org) мають бути надані у списку літератури, що міститься наприкінці статті.

Список має бути складений в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а якщо матеріал не має автора, його вказують за першою літерою назви праці.

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді найменування розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання.

Спочатку вказуються праці мовами кириличного алфавіту, потім – праці латиницею та іноземними мовами (останні друкуються в оригінальній транскрипції).

Перелік оформлюється за правилами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» (правила 2015 р., зі змінами 2017 р. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015-2017

Наприклад:

Адорно Т. В. Негативная диалектика: монография: пер. с нем. Е. Л. Петренко. M.: Академический проект, 2011. 538 с.

Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. Полис. 1992. № 4. С. 122 – 134.

Берандзе М. Р. Концепция транснационального права в международном праве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10, 12.00.03. / Дипломатическая Академия РФ. М., 2010. 172 с.

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность. Философия и методология истории: сборник статей : под ред. И. С. Кона. М.: Прогресс, 1977. С. 123 – 124.

Валлерстайн И. Модернизация: мир праху её. Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. № 2. С. 21 – 25.

Варга М., Блум К. Як популісти та правоконсерватори перемагають лібералів. Приклад Польщі, Угоршини, Росії. Vox. Ukraine. 20.03.2018. URL: https://voxukraine.org/uk/yak-populisti-ta-konservatori-peremagayut-liberaliv-priklad-polshhi-ugorshhini-ta-rosiyi/ (дата звернення: 10.10.2018)

Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 13. ст. 90.

Anderson M. Territory and State Formation in the Modern World. Cambridge: Polity Press, 1996. 272 р.

Anderson M. Les frontières: un débat contemporain. Cultures & Conflits. 1997. No. 26 – 27. Р. 15 – 34.

 

Додаток № 3

Оформлення References

References повинні бути оформлені згідно стандарту АРА (American Psychological Association) 1,2.

Список має бути складений в алфавітному порядку за прізвищами авторів (якщо матеріал не має автора, його вказують за першою літерою назви), а у випадку повторних дат публікацій цього ж автора - за датами творів у хронологічному порядку (з додаванням малих букв, наприклад, 2019a, 2019b, 2019c).

Якщо в бібліографічному описі зазначено кілька робіт одного й того ж автора, редактора або упорядника, тоді найменування розташовуються в хронологічному порядку за роками видання в порядку зростання.

Спочатку вказуються праці українською та іншими мовами кириличного алфавіту (кириличний алфавіт транслітерований латиницею із зазначенням мови оригіналу, наприклад: [in Russian], [in Ukrainian]), потім латиницею та іноземними мовами (останні друкуються в оригінальній транскрипції).

Транслітерація. Постанова КМ України 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport. Для російської мови: транслітерувати потрібно за вимогами наказу ФМС РФ 2010 р. № 26. Он-лайн транслітератор: – Транслит по-русски (https://translit.net/ru/).

Транслітерувати слід лише назву рукопису джерела (монографії статті тощо), цю ж назву слід вказати в перекладі на англійську.

Наприклад:

Adorno, T. (2011). Negativnaja dialektika. (Negative dialectics). Moscow: Academic project [in Russian].

Almond, G. A. & Verba, S. (1992). Grazhdanskaja kul'tura i stabil'nost' demokratii. (Civic culture and stability of democracy). Polis, 4, 122 -133. [in Russian].

Прізвища авторів, назви періодичних видань місто видання, видавництво вказується в перекладі на англійську, без транслітерації. Під час транслітерації доцільно використовувати офіційні абревіатури назв періодичних видань відповідно до ISSN (Abbreviated key title).

 

 

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ

Розділ формують статті присвячені аналізу формування та розвитку політичних інститутів та політичних процесів в міжнародному, регіональному та національному контекстах.  Транснаціональні, транскордонні форми взаємодії локальних груп та національних систем формують мережеві системи відносин та стоврюють підгрунтя для формування нових політичних інститутів, для  розвитку політичних процесів.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Розділ включатиме статті, присвячені дослідженням:

 • розвитку теорії  та методології політичного аналізу,
 • історії розвитку ідейно-політичної думки,
 • процесів політичної комунікації.

Положення про конфіденційність

Особисті дані та адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.