Порядок рецензування статей

Положення про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії журналу «Міжнародні та політичні дослідження»

I. Загальні положення

1. Це Положення регламентує порядок рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії журналу «ґміжнародні та політичні дослідження».

2. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються у такому значенні:

Автор - особа або група осіб (колектив авторів), яка за результатами проведеного наукового дослідження підготувала наукову статтю і подала її на розгляд редакційної колегії журналу.

Головний редактор – особа, яка очолює редакційну колегію журналу й ухвалює остаточне рішення, яке стосується випуску журналу.

Науковий редактор – особа, яка забезпечує якість наукових статей, які друкуються у журналі та сприяє підвищенню імпакт-фактору журналу.

Відповідальний редактор/секретар – особа , яка організовує роботу з питань планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів журналу до друку.

Редакційна колегія – орган управління журналу, який здійснює комплекс заходів щодо формування матеріалів і видавництва журналу. Редакційна колегія гарантує академічну відповідність та підтримку наукового статусу журналу, забезпечує якісне незалежне рецензування .

У складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від 15.01.2018 р. за № 148/31600. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п'ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п'ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій "A", "B" або "C" за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода.

Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

Рецензент – експерти, який діє від імені журналу та здійснює наукову експертизу матеріалів, зокрема статей, які надсилаються до журналу, з метою визначення можливості публікації цих матеріалів у журналі. Рецензентом може бути особа, яка має науковий ступінь кандидата або доктора наук і здійснює дослідження за спеціальністю та має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій "A", "B" або "C" за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE);

Робоча група – група осіб з числа членів редакційної у складі не менше чотирьох осіб, які ухвалюють рішення щодо рекомендації статті до друку. Склад робочої групи визначається головним редактором перед початком роботи над черговим випуском журналу.

3. Рецензуванню підлягають усі наукові статті, які надходять до редакційної колегії журналу. Статті членів редакційної колегії журналу, науковців, які мають значний науковий доробок у відповідній галузі, а також статті підготовлені на замовлення журналу проходять стандартну процедуру рецензування. За таких обставин рішення про прийняття статті до друку ухвалюється робочою групою, більшістю голосів (вирішальний голос має головний редактор).

4. При здійсненні рецензування рецензенти повинні дотримуватися вимог Етичного кодексу журналу, що передбачені на основі рекомендацій Комітету з питань етики наукових публікацій. Рецензенти мають бути максимально об’єктивними та неупередженими.

II.

1. Автор статті подає до Редакційної колегії журналу статтю, оформлену з дотриманням вимог, яким повинні відповідати статті журналу (далі вимоги). Стаття, яка не відповідає зазначеним вимогам не реєструється та не допускається до подальшого рецензування, про що повідомляється автор статті.

2. Перед проведенням рецензування, відповідальний редактор журналу:

2.1. Перевіряє подані для публікації матеріали на відповідність тематиці журналу та загальним вимогам до фахових публікацій.

2.2. Визначає ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.

2.3. Здійснює кодування статті (присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті).

3. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензентам, якої були обрані відповідальним редактором журналу.

4. Розгляд статті здійснюється одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

5. Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). У цьому випадку процедура рецензування є анонімною як для автора статті, так і для рецензента, який здійснює рецензування.

6. Протягом 5 календарних днів від дня отримання статті, рецензенти повинні оцінити можливість рецензування статті з урахуванням власної кваліфікації, заявленої проблематики статті та відсутності конфлікту інтересів (наявність приватного (майнового чи немайнового) інтересу, який потенційно може вплинути на неупередженість прийнятого рецензентом рішення), про що він повідомляє Відповідального редактора журналу. У разі виникнення конфлікту інтересів чи неможливості провести рецензування, Відповідальний редактор ухвалює рішення про призначення іншого рецензента. Відмова рецензента від рецензування статті повинна бути мотивованою.

7. Протягом 20 календарних днів з дня отримання статті рецензент надає висновок про можливість друку статті у журналі. За необхідності строк рецензування статті може бути продовжено до 25 днів, про що рецензент повідомляє відповідального редактора журналу.

8. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма рецензії статті - Додаток № 1 цього Положення) де відображає один з таких висновків:

рекомендувати статтю до друку,
надіслати статтю на доопрацювання авторові,
не рекомендувати статтю до друку.

9. Заповнена форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років.

10. Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

11. Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний редактор/секретар, за погодженням з науковим редактором, надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.

12. До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті.

13. Оновлений варіант статті повторно надається рецензентові для надання висновку. Протягом 5 днів з дня отримання оновленої статті рецензент надає один з таких висновків:

рекомендувати статтю до друку,
не рекомендувати статтю до друку.

14. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає науковий редактор журналу.

15. Якщо автор не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь до редакційної колегії журналу. З таких обставин стаття розглядається на засідання робочої групи, яка детально вивчає думку рецензента й автора статті. Робоча група журналу може направити статтю для додаткового рецензування іншому рецензентові. Робоча група залишає за собою право на відхилення статті у разі неможливості або небажання автора врахувати зауваження рецензента(тів). Про будь-яке з ухвалених рішень робочою групою автор статті повідомляється окремо.

16. Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті у журналі ухвалюється головним редактором журналу, а при необхідності робочою групою журналу. Про прийняте рішення відповідальний редактор /секретар повідомляє автора статті.

17. Стаття, яка прийнята до друку надається відповідальному редакторові. Незначні виправлення стилістичного характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться редактором без погодження з автором. Макет статті з внесеними правками надсилається авторові за умов його звернення щодо цього. Якщо мовно-стилістичних виправлень багато і вони можуть вплинути на контент, текст статті погоджується з автором.

18. З числа статей, які успішно пройшли рецензування та були опрацьовані відповідальним редактором журналу, формується черговий номер журналу, який підписується головним редактором і рекомендується до друку за рішенням Вченої ради.