Вимоги до подання

До публікації приймаються статті українською та англійською мовами, які раніше не опубліковані і не знаходяться на розгляді у редакціях інших журналів.

Текст подається у форматі WORD (гарнітура Times New Roman, кегль 14, відстань між рядками - 1,5, поля: ліве – 2,5, праве – 1,5, верхнє – 2, нижнє – 2).

В статті мають бути визначені:

УДК - ліворуч над назвою статті.

Інформація про автора: ПIБ, науковий ступінь, наукове звання, ORCID iD, місце акредитації (кафедра, факультет, назва ЗВО, повна його адреса, поштовий індекс), Е-mail.

Назва статті (великими буквами, до 9 слів).

Анотація (1800 знаків) мовою статті. Наприкінці анотації – «Ключові слова» (до 5 слів).

Текст статті із структурними елементами:

- Актуальність теми дослідження. Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок з науковими або практичними задачами.

- Аналіз останніх досліджень і публікацій.

- Методологічна основа дослідження.

- Виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується стаття.

- Формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів.

- Висновки дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

- Новизна дослідження.

Список використаної літератури/References.

▪ Після списків літератури вказується: Стаття надійшла в редакцію дд.мм.рр.

Інформація про автора, назва статті, анотація англійською мовою.

Якщо стаття англійською мовою, то на початку подається інформація англійською мовою, в кінці статті - українською.

Внутрішньотекстові посилання здійснюються згідно з вимогами APA (American Psychological Association) (див. посилання Додаток № 1).

Оформлення «Списку використаної літератури/References» (див. посилання Додаток № 2).

Приклад оформлення статті (див. посилання Додаток № 3).