Інформація для читачів

Ми – журнал із повним відкритим доступом. Наші матеріали включені до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН.
Серія «Політологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: аналізу історії та теорії політичної думки; висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку; дослідженню розвитку політичних процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах;розгляду формування системи національної безпеки;аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;
Серія «Соціологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: реконструкції розвитку історії та теорії соціології; аналізу соціальної культури та соціальних відносин в межах національних, регіональних, глобальних систем;дослідженням спеціальних та галузевих соціологій;
Журнал підтримує науковий міждисциплінарний дискурс щодо взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує читачам теоретичні та емпіричні дослідження, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців з метою внести доробок у загальний гуманітарний розвиток, розвиток наукових досліджень та якісне поліпшення політики як сфери практичної дії.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (1 раз на рік (у жовтні) – Серія «Соціологія»; 1 раз на рік (у листопаді) – Серія «Політологія»);