УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ В ЄВРОПУ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТИКА ВРЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288721

Ключові слова:

міграція, російсько-українська війна, вимушена міграція, міграційна криза, політика ЄС, соціальна робота

Анотація

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, яке й досі триває, стало новим викликом для сучасного світу та завдало ще більше проблем регіонального та глобального розвитку, спровокувавши колосальні потоки вимушеної міграції українських громадян, яка, на думку дослідників, не має аналогів і значно перевершує всі попередні. Масовий потік біженців з України додав значних проблем до міграційної кризи в Європі, яка була викликана попереднім значним напливом мігрантів із Близького Сходу та Африки, значно ускладнивши її гуманітарну складову.

Актуальність вивчення цих процесів постійно зростає та доводить, що міграція є не тільки соціально-політичною, демографічною, але й науковою проблемою, яка потребує значної консолідації сил дослідників задля розв’язання проблем, що зумовлені цими процесами. Предметом аналізу даної роботи є вимушена міграція українських громадян та її наслідки, спровокована саме російсько-українською війною.

У статті проаналізовано теоретичний доробок українських дослідників у вивченні української міграції в Європу. Визначено її особливості в порівнянні з іншими типами міграції. Окреслено проблеми мовної, ціннісно-культурної, психологічної та соціальної адаптації на підставі аналізу результатів соціологічних опитувань та багаточисельних прикладів повернення мігрантів в Україну. Проведено аналіз багатосторонньої гуманітарної допомоги біженцям та основних напрямів політики ЄС щодо регулювання міграційних потоків із лютого 2022 року до літа 2023 року. Опрацьовано значну кількість документів, які склали нормативно-правову базу міграційної політики ЄС щодо українських біженців, а також співпраці з різними інституціями України. Визначено різні аспекти наслідків міграції для України.

Біографії авторів

М. І. Мілова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Доктор політичних наук (2008 р.), професор, професор кафедри політології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (із 2013 р.). Наукові інтереси: проблеми політичного розвитку сучасної Європи; Південно-Східна Європа, зокрема Болгарія, а також проблема зовнішніх впливів на перебіг та «якість» сучасного демократичного розвитку в транзитивних суспільствах; парламентаризм в Україні та перспективи його розвитку. Автор понад 120 публікацій, із них 1 авторська та 2 колективних монографій.

Персональна сторінка: https://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/fmvps/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/polit/staff/476-staff4

Г. Б. Трушевич, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Викладач кафедри політології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (із 2022 р.). Успішно пройшла навчання в Гарвардському університеті за курсом "Citizen politics in America: Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media" (квітень 2021 р.). Наукові інтереси: політичні технології, політичний іміджмейкінг, парламентаризм, президенство, вибори, партії та рухи, соціальна політика. Автор 13 публікацій, із них 2 статті в зарубіжних виданнях.

Персональна сторінка: https://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/iipo/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/kafedra-sotsialnoi-roboty/spivrobitnyky/5714-trushevich-ganna-bogdanivna

Посилання

Almost 5.5 million refugees have already left Ukraine – UN. (2022, April 30). TSN. Retrieved from: https://tsn.ua/ato/z-ukrayini-vzhe-viyihali-mayzhe-5-5-milyonabizhenciv-oon-2050408.html [in Ukrainian]. [З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців – ООН. ТСН. 2022. 30 квітня. URL: https://tsn.ua/ato/z-ukrayini-vzhe-viyihali-mayzhe-5-5-milyonabizhenciv-oon-2050408.html (дата звернення: 15.05.2023).]

Biloshytskyi, S. (2015). Modern International Migration as a Political Problem and Object of Political Science. Scientific Notes of I. F. Kuras Institute of Political and Economic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 4(78), 142–158 [in Ukrainian]. [Білошицький С. Сучасна міжнародна міграція як політична проблема та об̈єкт політичної науки. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. Вип. 4(78). С. 142–158.]

Brusylovska, O. I. (2022). Russian-Ukrainian War: Previous Lessons for the EU and Scenarios for the Future. Politiсus, 2(1), 15–22 [in Ukrainian]. [Брусиловська О.І. Російсько-українська війна: попередні уроки для ЄС та сценарії майбутнього. Політикус. 2022. № 2(1). С. 15–22.]

Despite current challenges, the impact of forced migration from Ukraine on the economies of recipient countries will be positive in the long run – NBU study. (2022, December 15). NBU [in Ukrainian]. [Попри поточні виклики, вплив вимушеної міграції з України на економіки країн-реципієнтів у перспективі буде позитивним – дослідження НБУ. НБУ. 2022. 15 грудня. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/popri-potochni-vikliki-vpliv-vimushenoyi-migratsiyi-z-ukrayini-na-ekonomiki-krayin-retsipiyentiv-u-perspektivi-bude-pozitivnim--doslidjennya-nbu (дата звернення: 15.05.2023).]

Financial Assistance to Ukrainians in Europe: How to Apply for Payments (Part 1) (2022, October 19). Visit Ukraine [in Ukrainian]. [Фінансова допомога українцям в країнах Європи: як оформити виплати. Visit Ukraine. 2022. 19 жовтня. URL: https://visitukraine.today/ru/blog/1041/financial-assistance-to-ukrainians-in-eu-countries-how-to-issue-payments-part-1 (дата звернення: 15.05.2023).]

Germany's capacity to accept refugees from Ukraine is at its limit (2023, January 5). DW [in Ukrainian]. [Можливості ФРН приймати біженців з України – на межі. DW. 2023. 5 січня. URL: //https://www.dw.com/uk/mozlivosti-frn-prijmati-bizenciv-z-ukraini-na-mezi/a-64291823 (дата звернення: 15.05.2023).]

How many Ukrainians spent abroad (2023, January 10). Ekonomichna Pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/10/695807/ [in Ukrainian]. [Скільки українці витрачали за кордоном. Економічна правда. 2023. 10 січня. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/10/695807/ (дата звернення: 15.05.2023).]

How many Ukrainians have received protection in the EU (2023, April 2). Apostrophe. Retrieved from: https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2023-04-02/skolko-ukraincev-poluchili-zaschitu-v-es-dannye-oon/294362 [in Ukrainian]. [Скільки українців отримали захист в ЄС. Апостроф. 2023. 2 квітня. URL: https://apostrophe.ua/ua/news/world/europe/2023-04-02/skolko-ukraincev-poluchili-zaschitu-v-es-dannye-oon/294362 (дата звернення: 17.05.2023).]

Krastev I. (2017). After Europe. University of Pennsylvania Press, 144 p. [in English].

Malynovska, O.A. (2018). Migration policy: global context and Ukrainian realities: monograph. Kyiv: NISS [in Ukrainian]. [Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с.]

Migration and Home Affairs (2023, May 16). The European Commission. Retrieved from: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/migration-and-home-affairs_en [in English].

Potential contribution of Ukrainian refugees to the labor force in European host countries (2022, July 27). OECD [in English].

Pozniak, O. (2019). Problems of immigration policy in the context of ethno-political development. Scientific notes, 3–4(99–100), 364–373 [in Ukrainian]. [Позняк О. Проблеми імміграційної політики в контексті етнополітичного розвитку. Наукові записки. 2019. № 3–4(99–100). С. 364–373.]

Pozniak, O. (2020). External labor migration from Ukraine: the impact of COVID-19. Demography and Social Economy, 4(42), 25–40 [in Ukrainian]. [Позняк О. Зовнішня трудова міграція з України: вплив COVID-19. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 4(42). С. 25–40.]

Rendyuk, T. (2022). Forced migration in the extraordinary conditions of the Russian-Ukrainian war and its negative consequences for the gene pool of Ukraine. Folk art and ethnology, 3(395), 5–14 [in Ukrainian]. [Рендюк Т. Вимушена міграція в надзвичайних умовах російсько-української війни та її негативні наслідки для генофонду України. Народна творчість та етнологія, 2022. Вип. 3(395). С. 5–14.]

The 50/20 program. Dopomoha. Retrieved from: https://dopomoha.ro/en/the-5020-program [in English].

Ukrainian migrants in Europe are not a burden, but a valuable human capital (2022, December 10). Ekonomichna Pravda. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/15/695056/ [in Ukrainian]. [Українські мігранти в Європі – не тягар, а цінний людський капітал. Економічна правда. 2022. 10 грудня. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/15/695056/ (дата звернення: 15.05.2023).]

Ukrainian refugees tell about their vision of Polish-Ukrainian relations – survey (2023, April 8). UNIAN [in Ukrainian]. [Українські біженці розповіли про бачення польсько-українських взаємин – опитування. УНІАН. 2023. 8 квітня. URL: https://www.unian.net/society/ukrainskie-bezhency-v-polshe-rasskazali-o-videnii-polsko-ukrainskih-vzaimootnosheniy-opros-12209931.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_ (дата звернення: 15.05.2023).]

Ukrainian society: migration dimension: national report (2018). Kyiv: Ptukha Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 396 [in Ukrainian]. [Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь. Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2018. 396 с.]

Uzun, Y. V. (2019). Management of migration processes: global and regional trends. Politiсus, 2, 56–65 [in Ukrainian]. [Узун Ю. В. Управління міграційними процесами: глобальні та регіональні тенденції. Політикус. 2019. № 2. С. 56–65.]

Which federal states in Germany are accepting Ukrainians in 2023: financial assistance and useful information for refugees (2023, January 31). Visit Ukraine. Retrieved from: https://visitukraine.today/uk/blog/1456/yaki-federalni-zemli-v-nimeccini-priimayut-ukrainciv-u-2023-finansova-dopomoga-ta-korisna-informaciya-dlya-.bizenciv [in Ukrainian]. [Які федеральні землі в Німеччині приймають українців у 2023: фінансова допомога та корисна інформація для біженців. Visit Ukraine. 2023. 31 січня. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/1456/yaki-federalni-zemli-v-nimeccini-priimayut-ukrainciv-u-2023-finansova-dopomoga-ta-korisna-informaciya-dlya-. bizenciv (дата звернення: 15.05.2023).]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Мілова, М. І., & Трушевич, Г. Б. (2023). УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ В ЄВРОПУ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТИКА ВРЕГУЛЮВАННЯ. Міжнародні та політичні дослідження, (36), 215–223. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2023.36.288721

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ