ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН ЗА ЧАСІВ АДМІНІСТРАЦІЇ Б. ОБАМИ (2014-2016)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2021.34.237511

Ключові слова:

американська стратегія, військова допомога, російська агресія, українсько-американські відносини, стратегічне партнерство

Анотація

У статті проаналізована динаміка, інтереси сторін, пріоритетні напрямки співпраці та протиріччя українсько-американських відносин у постмайданний період, розкриті причини підтримки України у протистоянні російській агресії з боку Сполучених Штатів. З’ясований вплив Революції Гідності на геополітичні інтереси США у Східній Європі та на пострадянському просторі. Визначено, що у 2014-2016 рр. двосторонні відносини України та США з точки зору зустрічей на вищому рівні та дипломатичної підтримки досягли найвищого розвитку за 30-річчя незалежності України. Водночас їм бракувало практичного наповнення – конкретних проєктів і спільних інтересів. Американська стратегія щодо України у цей період передбачала обмежену військову допомогу та дипломатичне стримування РФ з метою збереження балансу сил у регіоні.

Визначені шість сфер, які формували двосторонній порядок денний – ВТС, політичний діалог, підтримка реформ, боротьба з корупцією, енергетика, підтримка демократичних інститутів. Детально розкриваються основні напрямки співробітництва, проекти та проблеми в рамках кожної з цих сфер.

В умовах формування після 2014 р. «стратегічної дружби» сторони демонстрували різну дипломатичну риторику. Українські політики акцентували важливість стратегічного партнерства між країнами, військової допомоги США, а американські представники ставили на першу місце необхідність проведення економічних реформ, боротьби з корупцією, підштовхуючи українських лідерів до відповідних дій.

Зроблений висновок, що американо-українські відносини на цьому етапі швидше нагадували не стратегічне партнерство, а патронаж, де Київ як клієнтела шукав захист від російської агресії, а США бачили у підтримці прозахідного режиму у Києві можливість зміцнити свої позиції у Східній Європі та на пострадянському просторі.

Біографія автора

В. О. Пашков, кафедра міжнародних відносин і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,

доцент кафедри міжнародних відносин і аудиту Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" (з 2019 року). У 2010-2011 рр. був асистентом кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (курс «Історія дипломатії» та «Європейська інтеграція»), викладачем соціальних наук у Дніпровському коледжі технологій та дизайну (2011-2016), старшим викладачем кафедри політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля (2018-2019). Член Української асоціації політичних наук.

Нині він досліджує розвиток українсько-американських відносин, освітню та культурну дипломатію, інтернаціоналізацію вищої освіти та формування політичних інститутів в Україні.

Посилання

Бегма В., Шемаєв В., Радов Д. Нові напрями військово-технічного співробітництва Україна – США. Стратегічні пріоритети. 2019. №3–4. С. 76–82.

Васильченко О. Зовнішньополітичний дискурс адміністрації Барака Обами в контексті сучасного сприйняття американським суспільством політичних подій в Україні. Американська історія та політика. 2016. №1. С. 11–18.

Годлюк А. Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США. Американська історія та політика. 2016. №1. С. 27–40.

Дорош Л. Новітній пріоритет співпраці України та США: союзні відносини. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2015. Вип. 27. С. 95–101.

Дудко І. Феномен стратегічного партнерства США і України: ретроспектива і сучасність. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. К., 2015. С. 57–67.

Жильцов С. С., Ильинова Е. Г. Политика США в отношении Украины (1991–2012). Вестник РУДН. Серия: Политология. 2014. №1. С. 20–35.

Ковальський Б. П. Основні напрями співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки (1991–2017). Сторінки історії: збірник наукових праць. 2018. Вип. 46. С. 213–225.

Курылёв К. П. Украина во внешнеполитической стратегии США. Постсоветские исследования. 2018. Т.1. №3. С. 251–258.

Манчуленко О. Г. Україна в зовнішній політиці США: аспекти фінансово-технічної допомоги. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 109. С. 369–373.

Семёнов М. Е. Этапы формирования политики США в отношении Украины (2014–2019 гг.). США и Канада: экономика, политика, культура. 2020. №5. С. 60–74.

Середюк Н. Стратегічне партнерство Україна – США. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: міжнародні відносини. 2017. Вип. 1 (46). С. 34–38.

Україна в безпековій політиці США: Аналітична записка НІСД. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/ukraina-v-bezpekoviy-politici-ssha-analitichna-zapiska (дата звернення: 11.04.2021)

Чмырева В. А. Анализ внешнеполитической практики США в отношении Украины (2014–2017). Современная научная мысль. 2018. №5. С. 153–160.

Чумак К. О. Зовнішньополітичні пріоритети США у період другої адміністрації Барака Обами. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: політичні науки. 2017. Вип. 16. С. 30–36.

Шамраєва В. Перспективи розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Політикус. 2016. Вип. 4. С. 98–102.

References

Behma, V., Shemaiev, V. & D. Radov. (2019). Novi napriamy viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukraina – SShA (New Directions of Military-Technical Cooperation Ukraine – USA). Strategic Priorities, 3(4), 76–82. [in Ukrainian].

Vasylchenko, O. (2016). Zovnishnopolitychnyi dyskurs administratsii Baraka Obamy v konteksti suchasnoho spryiniattia amerykanskym suspilstvom politychnykh podii v Ukraini (Foreign Policy Discourse of the Barack Obama Administration in the Context of the Modern Perception of American Society of Political Events in Ukraine). American History and Politics, 1, 11–18. [in Ukrainian].

Hodliuk, A. (2016). Stratehichne partnerstvo v formati osoblyvykh vidnosyn mizh Ukrainoiu i SShA (Strategic Partnership in the Format of Special Relations Between Ukraine and the United States). American History and Politics, 1, 27–40. [in Ukrainian].

Dorosh, L. (2015). Novitnii priorytet spivpratsi Ukrainy ta SShA: soiuzni vidnosyny (The latest priority of cooperation between Ukraine and the United States: allied relations). Ukrainian National Idea: Realities and Prospects of Development, 27, 95–101. [in Ukrainian].

Dudko, I. (2015). Fenomen stratehichnoho partnerstva SShA i Ukrainy: retrospektyva i suchasnist (The phenomenon of strategic partnership between the United States and Ukraine: retrospective and modernity). Current Problems of World History: Strategies of Partnership and Cooperation in International Relations. Collection of Scientific Works. K., 57–67. [in Ukrainian].

Zhil'cov, S. S., Il'inova, E. G. (2014). Politika SShA v otnoshenii Ukrainy (1991-2012) (US policy towards Ukraine (1991–2012)). RUDN Journal of Political science, 1, 20–35. [in Russian].

Kovalskyi, B. P. (2018). Osnovni napriamy spivpratsi mizh Ukrainoiu ta Spoluchenymy Shtatamy Ameryky (1991–2017) (Main areas of cooperation between Ukraine and the United States of America (1991–2017). Pages оf History: а Collection оf Scientific Works, 46, 213–225. [in Ukrainian].

Kuryljov, K. P. (2018). Ukraina vo vneshnepoliticheskoj strategii SShA (Ukraine in the US foreign policy strategy). Post-Soviet Studies, 1(3), 251–258. [in Russian].

Manchulenko, O. H. (2016). Ukraina v zovnishnii politytsi SShA: aspekty finansovo-tekhnichnoi dopomohy (Ukraine in US foreign policy: aspects of financial and technical assistance). Gilea: Scientific Bulletin, 109, 369–373. [in Ukrainian].

Semjonov, M. E. (2020). Jetapy formirovanija politiki SShA v otnoshenii Ukrainy (2014–2019) (Stages of the formation of US policy towards Ukraine (2014–2019). USA and Canada: Еconomy, Рolitics, Сulture, 5, 60–74. [in Russian].

Serediuk, N. (2017). Stratehichne partnerstvo Ukraina – SShA (Ukraine-USA Strategic Partnership). Visnyk KNU im. T. Shevchenka. Seriia: mizhnarodni vidnosyny, 1 (46), 34–38. [in Ukrainian].

Ukraina v bezpekovii politytsi SShA (Ukraine in US security policy): Analitychna zapyska NISD. Retrived from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/ukraina-v-bezpekoviy-politici-ssha-analitichna-zapiska [in Ukrainian].

Chmyreva, V. A. (2018). Analiz vneshnepoliticheskoj praktiki SShA v otnoshenii Ukrainy (2014–2017) (Analysis of US foreign policy practice towards Ukraine (2014–2017). Modern Scientific Thought', 5, 153–160. [in Russian].

Chumak, K. O. (2017). Zovnishnopolitychni priorytety SShA u period druhoi administratsii Baraka Obamy (US foreign policy priorities during the second Barack Obama administration). Bulletin of the KNU im. T. Shevchenka. Seriia: politychni nauky, 16, 30–36. [in Ukrainian].

Shamraieva, V. (2016). Perspektyvy rozvytku ukrainsko-amerykanskoho stratehichnoho partnerstva (Prospects for the development of the Ukrainian-American strategic partnership). Politісus, 4, 98–102. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ