ЕСТЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНИХ СПІЛЬНОТ: ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОГО ГІМНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-5206.2021.34.229966

Ключові слова:

політична естетика, уявлені спільноти, національний гімн

Анотація

Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду використання естетичного інструментарію формування національних колективів. Об’єктом дослідження виступають національні гімни, як концентрований прояв самоінтерпретації конкретної політичної спільноти, обґрунтування легітимності її існування, визначення мети колективної дії. Основою методології даної статті є конструктивізм, який інтерпретує нації як різновид уявлених спільнот та акцентує увагу дослідника на практиці застосування адміністративних та м’яких технологій колективної інтеграції. Міждисциплінарність дослідження досягається через використання теоретичних постулатів політології, культурології, соціальної психології, політичної естетики тощо.

Методика дослідження представлена застосуванням компаративного методу, здійснюваного за такими кластерами, як: виправдання права на існування (джерело легітимації), «ми-образ» спільноти, спільні герої, уявна географія, що містяться в текстах державних гімнів. Виявлення статистичних особливостей досліджуваних текстових масивів здійснювалося за рахунок аналітичних процедур критичного контент-аналізу національних гімнів європейських країн.

Доведено, що політична значущість національного гімну проявляється через «текстове насильство» - здатність правлячих кіл транслювати на підлеглих узгоджений масив групових цінностей, інтерпретацій минулого, образів майбутнього, що досягається не лише через застосування суто адміністративних технологій (законодавче закріплення за певним текстом загальнообов’язкового статусу), але й за рахунок естетичного впливу на свідомість членів спільноти (мелодика та експресія вірша, творення емоційного малюнку завдяки музичному супроводу, ефекту наслідування в межах колективної дії). Включення гімну до комплексу національних ритуалів спільноти підвищує ефективність процесу управління колективними образами з боку правлячої еліти, забезпечує парольну функцію групо утворення, сприяє пролонгації існування нації під час зміни поколінь.

Результати дослідження підтвердили вагому роль соціального інжинірингу як одного зі сценаріїв творення національних колективів в європейському культурному ареалі, дозволили обґрунтувати доцільність використання апробованої методики для виявлення культурних засобів процесу націєтворення в межах Європи, виявили перспективність її застосування по відношенню до країн неєвропейського культурного ареалу

Біографія автора

О. Ю. Хорошилов, кафедра політології OНУ імені І. І. Мечникова

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології

Посилання

Гачев Г. Национальные образы мира: монография. М.: Советский писатель, 1988. 448 с.

Гуткина С. Адам Загаевский: «Меня интересует стихотворение, которое я ещё не написал». Интервью. Culture.PL. 05.08.2019. URL: https://culture.pl/ru/article/adam-zagaevskiy-menya-interesuet-stikhotvorenie-kotoroe-ya-esche-ne-napisal-intervyu (дата звернення: 08.03.2021).

Замятин Д. Н. Пространство как образ и трансакция: к становлению геономики. Полис. 2007. №1. С. 168–183.

Золян С. Т. «Двоемыслие» и семиотика политического дискурса. Полис. 2018. №3. С. 93–109.

Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 271 с.

Мороз О. Н. Язык политической поэзии и стихи Н. А. Заболоцкого в газете «Известия» (1934–1937 гг.). Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2008. №31 (69). С. 207–212.

Пушкарёва Г. В. Идеи и ценности как способ конструирования символического пространства национальной идентичности. Полис. 2017. №5. С. 156–173.

Слышкин Г. Г. Лингвокультурные компоненты прецедентных текстов: монографія. М.: Academia, 2000. 140 с.

Фидря Е. С. Факторы и логики реконструирования смысла политического текста в условиях когнитивной и интерпретативной неопределённости. Полис. 2019. №4. С. 40–56.

Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. London, New York: Verso, 1991. 224 p.

References

Gachev, G. (1988). Naczional`ny`e obrazy` mira: monografiya (National images of the world). Moscow: Soviet Writer, [in Russian].

Gutkina, S. (2019, August 5). Interv`yu Adam Zagaevskij: «Menya interesuet stikhotvorenie, kotoroe ya eshhyo ne napisal» (Adam Zagaevskij: I am interested in a still not write a poem). Culture.PL. Retrieved from: https://culture.pl/ru/article/adam-zagaevskiy-menya-interesuet-stikhotvorenie-kotoroe-ya-esche-ne-napisal-intervyu [in Russian].

Zamyatin, D. N. (2007). Prostranstvo kak obraz i transakcziya: k stanovleniyu geonomiki (The Area as an Image and Transaction: to the Emergence of Geonomic). Polis, 1, 168–183. [in Russian].

Zolyan, S. T. (2018). «Dvoemy`slie» i semiotika politicheskogo diskursa (“Doublethink” and Semiotics of Political Discourse). Polis, 3, 93–109. [in Russian].

Lyudtke, A. (2010). Istoriya povsednevnosti v Germanii: Novy`e podkhody` k izucheniyu truda, vojny` i vlasti. (The History of Everyday Life in Germany: New Approaches to the Study of Labor, War, and Power). Moscow: Russian political encyclopedia. [in Russian].

Moroz, O. N. (2008). Yazy`k politicheskoj poe`zii i stikhi N.A. Zaboloczkogo v gazete «Izvestiya» (1934–1937 gg.). (The Language of Political Poetry and Lyrics of N.A.Zaboloczky in «Izvestiya» Newspaper). Herzen University Journal of Humanities & Sciences, 31(69), 207–212. [in Russian].

Pushkaryova, G. V. (2017). Idei i czennosti kak sposob konstruirovaniya simvolicheskogo prostranstva naczional`noj identichnosti (Ideas and Values as a Method of Constructing Symbolic Space of the National Identity). Polis, 5, 156–173. [in Russian].

Sly`shkin, G. G. (2000). Lingvokul`turny`e komponenty` preczedentny`kh tekstov: monografi`ya (Lingvocultural Components of Precedential Texts). Moscow: Academia. [in Russian].

Fidrya, E.S. (2019). Faktory` i logiki rekonstruirovaniya smy`sla politicheskogo teksta v usloviyakh kognitivnoj i interpretativnoj neopredelyonnosti (Factors and Justification of Reconstructing Meaning of Political Texts Under Conditions of Cognitive and Interpretative Uncertainty). Polis, 4, 40–56.[in Russian].

Anderson, B. (1996). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: Verso, 1991.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ В МІЖНАРОДНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТАХ