: Анонс початку відбору статей для публікації у чергових номерах Вісника ОНУ. Серії "ПОлітичні науки" та Серії "Соціологія"

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.) Ми – журнал із повним відкритим доступом. Наші матеріали включені до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН. Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується та індексується в таких наукових базах: Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського ; "Україніка наукова"; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова ;  Ulrich's Periodicals Directory ; Index Copernicus ; Google Академія ; ResearchBib .

Серія «Політологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: аналізу історії  та теорії  політичної думки; висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку; дослідженню розвитку політичних процесів в національному, регіональному та міжнародному контекстах;розгляду формування системи національної безпеки;аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;

Серія «Соціологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені: реконструкції розвитку історії та теорії соціології; аналізу соціальної культури та соціальних відносин в межах національних, регіональних, глобальних систем;дослідженням спеціальних та галузевих соціологій;

Журнал підтримує науковий міждисциплінарний дискурс щодо взаємовпливу історичних, етнокультурних, економічних, міграційних, географічних та інших чинників соціально-політичного розвитку. Журнал пропонує читачам теоретичні та емпіричні дослідження, які становлять інтерес для широкого загалу інтелектуалів, а не тільки для вузького кола науковців з метою внести доробок у загальний гуманітарний розвиток, розвиток наукових досліджень та якісне поліпшення політики як сфери практичної дії.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (1 раз на рік (у жовтні) – Серія «Соціологія»; 1 раз на рік (у листопаді) – Серія «Політологія»);

Графік підготовки видань у 2018 р.:

Серія

Прийом

отриманих матеріалів для публікацій

Перевірка та рецензування отриманих матеріалів для публікацій

 

Рекомендація серії до друку рішенням Вченої Ради

 

Публікація видання

Соціологія

 

 

до 5 Серпня 2018

 

 

до 1 Вересня

2018

 

 

до 10 Вересня, 2018

 

 

Жовтень, 2018

Політологія

 

 

до 5 Вересня

2018

 

 

до 1 Жовтня

2018

 

 

до 10 Жовтня, 2018

 

 

Листопад, 2018

Головний редактор: І.М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26 Сайт виданняhttp://heraldiss.onu.edu.ua/

Відповідальний секретар (серія політологія)– Узун Юлія Вадимівна  е-mail: uzun.ulia76@gmail.comВідповідальний секретар (серія соціологія) – Каменська Тетяна Григорівна; е-mail: :nikadevichya@mail.ru