СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Х. В. Чорнописька

Анотація


Стаття присвячена сучасним теоретичним концепціям міграції. Визначено основні переваги та недоліки сучасних соціологічних теорій міграції. Представлено найоптимальніші методологічні орієнтири для вивчення міграції як невід’ємної частини глобалізації та соціальної трансформації.

Ключові слова


соціологічні теорії міграції; теорія міграційних систем; концепція транснаціональної міграції; синтетична теорія міграції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Blinova Marsna. Sovremennye sotsiologicheskie teorii migratsii naseleniya: avtoref. dissertatsii ... kandidat sotsiologicheskih nauk: spetsialnost: 22.00.01 — Teoriya, metodologiya i istoriya sotsiologii. — Moskva, 2008. — 25 s.

Denysenko M. Mihratsyolohyja (M.: Uzdatel’stvo MHU, 1989).

Malynovska Olena. Mizhnarodna mihratsija v konteksti modernizatsiji suspilstva. Accessed http://www.dse.org.ua/arhcive/17/8.pdf

Mamyrkanov Maksat. Vneshnaja trudovaya mihratsyja Kyrhyzstana v Rosiyskuju Federatsyju (osobennosti i posledstveja) (PhDdiss., Bishkek, 2015).

Massey Duhlas. Nà puti k vseobemlehchej modeli mezhdunarodnoj mihratsyi (stattja predstavlena na mezhdunarodnoj konferentsyy «Mihratsyja ³ ràzvytye», Moskva , 13–15 sentjabrja, 2007).

Massey Duhlas. Syntetychyskaja teoryja mezhdunarodnoj mihratsiyi. Mir v zerkaliå mezhdunarodnoj mihratsyi 10 (2009):161–174.

Rovenchak Olha. Problema vyvchennja migratsiji ta jiji zv’yazky z protsesamy globalizatsiji v sotsiolohiji. Ukrayinskyy sotsium 4(9)(2005): 35–45.

Yudina Tetjana. Sotsiolohija mihratsiji. M: Akademichnyy ðroekt, 2006.

Yudina Tetjana. Pro sotsiolohichnyy analiz mihratsiynykh protsesiv. Accessed http://ecsocman.hse.ru/ data/429/910/1217/014Yudina.pdf

Glick Schiller. Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. N.Y.: Annalis of the New York Academy of Sciences, 1992.

Kritz Mary. International migration systems: A global approach. Oxford: Clarendon Press, 1992.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блинова М. Современные социологические теории миграции населения: автореф. дис. … канд. социол. наук: спец. 22.00.01 — Теория, методология и история социологии / М. Блинова. — Москва, 2008. — 25 с.

Денисенко М. Миграциология / М. Денисенко, В. Ионцев, Б. Хорев. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 414 с.

Малиновська О. Міжнародна міграція в контексті модернізації суспільства [Електронний ресурс] / О. Малиновська. — Режим доступу: http://www.dse.org.ua/arhcive/17/8.pdf

Мамырканов М. Внешняя трудовая миграция Кыргызстана в Российскую Федерацию (особенности и последствия): дис. … канд. социол. наук : спец. 22.00.04 — Социальная структура, социальные институты и процессы / М. Мамырканов. — Бишкек, 2015. — 190 с.

Массей Д. На пути к всеобъемлюeщей модели международной миграции / Д. Массей // Мир в зеркале международной миграции. Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир. — М.: МАКС-Пресс, 2007. — Вып. 20. — С. 146–171.

Массей Д. Синтетическая теория международной миграции / Д. Массей // Мир в зеркале международной миграции. Научная серия: Международная миграция населения: Россия и современный мир. — М.: МАКС-Пресс, 2002. — Вып. 10. — С. 161–174.

Ровенчак О. Проблема вивчення міґрації та її зв’язку з процесами ґлобалізації в соціології / О. Ровенчак // Український соціум. — 2005. — № 4 (9). — С. 35–45.

Юдина Т. Социология миграции / Т. Юдина. — М.: Академический проект, 2006. — 272 с.

Юдина Т. О социологическом анализе миграционных процессов [Електронний ресурс] / Т. Юдина. — Режим доступу: http://ecsocman.hse.ru/data/429/910/1217/014Yudina.pdf

Glick S. Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. — N.Y.: Annalis of the New York Academy of Sciences, 1992. — 645 p.

Kritz M. International migration systems: A global approach / M. Kritz, L. Lim, Н. Zlotnik. — Oxford: Clarendon Press, 1992. — 345 p.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78173

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.