DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2016.2(25).78163

УКРАЇНА І ТУРЕЧЧИНА: СПІВПРАЦЯ У РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО СОЮЗНИЦТВА

К. А. Паюк

Анотація


Стаття присвячена розвитку україно-турецьких відносин у період загострення міжнародної ситуації та кризи в Україні. У статті проведено аналіз еволюції двосторонніх відносин між країнами, продемонстровано основні зміни у розвитку стратегічного партнерства, нові вектори розвитку двосторонньої співпраці.

Ключові слова


Україна; Туреччина; розширення стратегічного партнерства; стратегічне союзництво; двостороння співпраця.

Повний текст:

PDF

Посилання


TUID. Kiev’de Ukrajna — Tjurkie gjorjushmeleri yapyldy. Accessed March 30, 2016. http:// tuid.org.ua/kievde-ukrayna-turkiye-gorusmeleri-yapildi

Ministry of Foreign Affairs of Republic of Turkey. Minister of Foreign Affairs of Ukraine is in Turkey. Accessed March 30, 2016. http://www.mfa.gov.tr/minister-of-foreign-affairs-ofukraine-is-in-turkey.en.mfa

President of Ukraine. President started an official visit to Turkey. Accessed March 30, 2016. http://www.president.gov.ua/en/news/prezident-rozpochav-oficijnij-vizit-do-turechchini-36826

President of Ukraine. President visited Hetman Sahaidachny frigate. Accessed March 30, 2016. http://www.president.gov.ua/en/news/prezident-vidvidav-fregat-getman-sagajdachnij- 36838

President of Ukraine. The two Presidents: Ukraine and Turkey to unite efforts for de-occupation of Crimea. Accessed March 30, 2016. http://www.president.gov.ua/en/news/ukrayinata-turechchina-obyednayut-zusillya-zadlya-deokupaci-36834

Tjurkie Dzhumhurieti Dzhumhurbashkanlyy. Tjurkie Kyrym’yn Gajrimeshru Ilhakyny Tanymamyshtyr, Tanymajadzhaktyr. Accessed March 30, 2016. http://www.tccb.gov.tr/haberler/ 410/40098/turkiye-kirimin-gayrimesru-ilhakini-tanimamistir-tanimayacaktir.html

President of Ukraine. Ukraine and Turkey to enhance strategic partnership for security in the Black Sea region-aftermath of the Presidents’ meeting. Accessed March 30, 2016. http:// www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-ta-turechchina-pogliblyuvatimut-strategichnepartne-36833

Tjurkie Dzhumhurieti Dzhumhurbashkanlyy. Ukrajna Djevlet Bashkany Poroshjenko Dzhumhurbashkanlyy Kjulliesi’nde.” Accessed March 30, 2016. http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/40093/ukrayna-devlet-baskani-porosenko-cumhurbaskanligi-kulliyesinde.html

Kyrym Habjer Azhansy. Ukrajna’nyn Herson ve Tjurkie’nin Mersin illeri arasynda ishbirlii anlashmasy. Accessed March 30, 2016. http://qha.com.ua/tr/ekonomi/ukrayna-nin-hersonve-turkiye-nin-mersin-illeri-arasinda-isbirligi-anlasmasi/142582/

Kyrym Habjer Azhansy. Ukrajna ve Tjurkie ortak silah jurjetjedzhjek. Accessed March 30, 2016. http://qha.com.ua/tr/siyaset/ukrayna-ve-turkiye-ortak-silah-uretecek/142763/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Kyrym Habjer Azhansy. Ukrajna ve Tjurkie ortak terjorle mjudzhadjele tatbikaty djuzjenleebilir. Accessed March 30, 2016. http://qha.com.ua/tr/siyaset/ukrayna-ve-turkiye-ortak-terorle-mucadele-tatbikati-duzenleyebilir/142182/ utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. V Ankari projshov kruglyj stil ta fotovystavka shhodo Jevropejs’kogo vyboru Ukrai’ny. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35898-v-ankari-projshov-kruglij-stil-ta-fotovistavka-shhodo-jevromajdanu

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Vizytd elegacii’ Odesy do Stambula. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/38701-vizit-delegaciji-odesi-do-stambula

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Vizyt Ministra energetyky Ukrai’ny do Stambulu. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/42284-vizit-ministra-jenergetiki-ukrajini-do-stambulu

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Vystavka ukrai’ns’kyh hudozhnykiv v Stambuli. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/42283-vistavka-ukrajinsykih-khudozhnikiv-v-stambuli

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Dyrektor Instytutu shodoznavstva im.

A. Ju. Kryms’kogo NAN Ukrai’ny O. Bogomolov ta Prezydent Centru strategichnyh doslidzhen’ Blyz’kogo Shodu Shaban Kardash (m. Ankara) pidpysaly protokol pro spivrobitnyctvo. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40692-direktor-institutu-skhodoznavstva-im-ajukrimsykogo-nan-ukrajini-obogomolov-ta-prezidentcentru-

strategichnih-doslidzheny-blizykogo-skhodu-shaban-kardash-mankara-pidpisali-protokol-pro-spivrobitnictvo

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Zustrich v Stambul’s’kij Torgovel’nij Palati. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36767-zustrich-v-stambulysykij-torgovelynij-palati

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Zustrich General’nogo konsula z Prezydentom Stambul’s’koi’ promyslovoi’ palaty panom Erdalom Bahchyvanom. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/37888-zustrich-z-prezidentom-stambulysykoji- promislovoji-palati-panom-jerdalom-bahchivanom

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Zustrich Posla Ukrai’ny v Turechchyni Sergija Korsuns’kogo z Ministrom ekonomiky Turechchyny. Accessed March 30, 2016. http://mfa. gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/43701-zustrich-posla-ukrajini-v-turechchini-sergija-korsunsykogo-z-ministrom-jekonomiki-turechchini

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Zustrich «Ukrai’ns’kogo klubu» z pys’mennykom ta kul’turologom Oleksandrom Myhedom. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/ news-feeds/foreign-offices-news/35899-zustrich-ukrajinsykogo-klubu-z-pisymennikom-ta-kulyturologom-oleksandrom-mihedom

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Kyi’vs’kyj mis’kyj golova Vitalij Klychko zustrivsja z predstavnykamy Turec’kogo agentstva zi spivrobitnyctva ta koordynacii’ v Ukrai’ni (TIKA). Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-officesnews/38647-kijivsykij-misykij-golova-vitalij-klichko-zustrivsya-z-predstavnikami-turecykogo-agentstva-zi-spivrobitnictva-ta-koordinaciji-v-ukrajini-tika

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Komentar Posol’stva Ukrai’ny v Turec’kij Respublici u zv’jazku z zasidannjam Koordynacijnoi’ rady Vsesvitn’ogo kongresu kryms’kyh tatar. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41814-komentar-

posolystva-ukrajini-v-turecykij-respublici-u-zvjazku-z-zasidannyam-koordinacijnojiradi- vsesvitnyogo-kongresu-krimsykih-tatar

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Lekcija na temu «Suchasni trendy ukrai’ns’koi’ kul’tury». Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-officesnews/35597-lekcija-na-temu-suchasni-trendi-ukrajinsykoji-kulyturi

Ministerstvo zakordonnyh sprav Ukrai’ny. Ministr zakordonnyh sprav Turechchyny vidvidav Kyi’v dlja vshanuvannja pam’jati zhertv deportacii’ kryms’kyh tatar. Accessed March 30, 2016. http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36580-ministr-zakordonnihsprav-turechchini-vzyav-uchasty-u-vechori-rekvijemi-priurochenomu-rokovinam-deportacijikrimsykih-tatar-shho-vidbuvsya-u-kijevi

Urjadovyj portal. Natalija Mykol’skaja obsudila s tureckimi kollegami voprosy zakljuchenija sbalansirovannogo i vzaimovy godnogo Soglashenija o svobodnoj torgovle s Turciej. Accessed March 30, 2016. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248713894


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kiev’de Ukrayna — Türkiye görüºmeleri yapøldø [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tuid.org.ua/kievde-ukrayna-turkiye-gorusmeleri-yapildi


Minister of Foreign Affairs of Ukraine is in Turkey [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mfa.gov.tr/minister-of-foreign-affairs-of-ukraine-is-in-turkey.en.mfa


President started an official visit to Turkey [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.president.gov.ua/en/news/prezident-rozpochav-oficijnij-vizit-do-turechchini-36826


President visited Hetman Sahaidachny frigate [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/en/news/prezident-vidvidav-fregat-getman-sagajdachnij-36838


The two Presidents: Ukraine and Turkey to unite efforts for de-occupation of Crimea [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-taturechchina-obyednayut-zusillya-zadlya-deokupaci-36834


Türkiye Kørøm’øn Gayrimeºru Ýlhakønø Tanømamøºtør, Tanømayacaktør [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/40098/turkiye-kirimin-gayrimesruilhakini- tanimamistir-tanimayacaktir.html.


Ukraine and Turkey to enhance strategic partnership for security in the Black Sea region — aftermath of the Presidents’ meeting [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-ta-turechchina-pogliblyuvatimut-strategichnepartne-
36833


Ukrayna Devle t Baskanø Porosenko Cumhurbaskanløðø Külliyesi’nde [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/40093/ukrayna-devlet-baskaniporosenko-cumhurbaskanligi-kulliyesinde.html


Ukrayna’nøn Herson ve Türkiye’nin Mersin illeri arasønda iºbirliði anlaºmasø [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://qha.com.ua/tr/ekonomi/ukrayna-nin-herson-ve-turkiyenin-mersin-illeri-arasinda-isbirligi-anlasmasi/142582/


Ukrayna ve Türkiye ortak silah üretecek [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://qha.com.ua/tr/siyaset/ukrayna-ve-turkiye-ortak-silah-uretecek/142763/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook


Ukrayna ve Türkiye ortak terörle mücadele tatbikatø düzenleyebilir [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://qha.com.ua/tr/siyaset/ukrayna-ve-turkiye-ortak-terorle-mucadeletatbikati-duzenleyebilir/142182/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

 В Анкарі пройшов круглий стіл та фотовиставка щодо європейського вибору України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-officesnews/35898-v-ankari-projshov-kruglij-stil-ta-fotovistavka-shhodo-jevromajdanu

Візит делегації Одеси до Стамбула [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa. gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/38701-vizit-delegaciji-odesi-do-stambula


Візит Міністра енергетики України до Стамбулу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/42284-vizit-ministra-jenergetikiukrajini-do-stambulu


Виставка українських художників в Стамбулі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/42283-vistavka-ukrajinsykihkhudozhnikiv-v-stambuli


Директор Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України О. Богомолов та Президент Центру стратегічних досліджень Близького Сходу Шабан Кардаш (м. Анкара) підписали протокол про співробітництво [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/40692-
direktor-institutu-skhodoznavstva-im-ajukrimsykogo-nan-ukrajini-obogomolov-taprezident-centru-strategichnih-doslidzheny-blizykogo-skhodu-shaban-kardash-mankarapidpisali-protokol-pro-spivrobitnictvo


Зустріч в Стамбульській торговельній палаті [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36767-zustrich-v-stambulysykijtorgovelynij-palati

Зустріч Генерального консула з Президентом Стамбульської промислової палати паном Ердалом Бахчиваном [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/37888-zustrich-z-prezidentom-stambulysykoji-promislovojipalati-
panom-jerdalom-bahchivanom

 

Зустріч Посла України в Туреччині Сергія Корсунського з Міністром економіки Туреччини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreignoffices-news/43701-zustrich-posla-ukrajini-v-turechchini-sergija-korsunsykogo-z-ministromjekonomiki-turechchini

Зустріч «Українського клубу» з письменником та культурологом Олександром Михедом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-officesnews/35899-zustrich-ukrajinsykogo-klubu-z-pisymennikom-ta-kulyturologom-oleksandrommihedom

Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з представниками Турецького агентства зі співробітництва та координації в Україні (ТІКА) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/38647-kijivsykij-misykijgolova-vitalij-klichko-zustrivsya-z-predstavnikami-turecykogo-agentstva-zi-spivrobitnictvata-koordinaciji-v-ukrajini-tika

Коментар Посольства України в Турецькій Республіці у зв’язку з засіданням Координаційної ради Всесвітнього конгресу кримських татар [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/41814-komentar-posolystva-ukrajiniv-turecykij-respublici-u-zvjazku-z-zasidannyam-koordinacijnoji-radi-vsesvitnyogo-kongresu--krimsykih-tatar

Лекція на тему «Сучасні тренди української культури» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/35597-lekcija-na-temusuchasni-trendi-ukrajinsykoji-kulyturi

Міністр закордонних справ Туреччини відвідав Київ для вшанування пам’яті жертв депортації кримських татар [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36580-ministr-zakordonnih-sprav-turechchini-vzyavuchasty-u-vechori-rekvijemi-priurochenomu-rokovinam-deportaciji-krimsykih-tatar-shhovidbuvsya-u-kijevi

Наталия Мыкольская обсудила с турецкими коллегами вопросы заключения сбалансированного и взаимовыгодного Соглашения о свободной торговле с Турцией [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248713894

На полях міністерських заходів НАТО міністри закордонних справ України та Туреччини мали детальну розмову з усіх актуальних питань [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/36332-na-polyah-ministersykih-zahodivnato-ministri-zakordonnih-sprav-ukrajini-ta-turechchini-mali-detalynu-rozmovu-z-usihaktualynih-pitany

Паюк К. А. Україна і Туреччина: нові кроки на шляху реалізації стратегічного партнерства // Вісник Одеського національного університету. — 2015. — Т. 20. № 1 (22). — С. 96–101.

Презентація інвестиційного потенціалу Одеської області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/44408-prezentacijainvesticijnogo-potencialu-odesykoji-oblasti

Президент України та Прем’єр-міністр Туреччини обговорили низку перспективних спільних проектів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/ foreign-offices-news/45520-prezident-ukrajini-ta-premjer-ministr-turechchini-obgovorilinizku-perspektivnih-spilynih-projektiv

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/42729-prezident-ukrajini-petro-poroshenko-proviv-zustrichz-prezidentom-turechchini-redzhepom-tajjipom-jerdoganom

Проведення заходів із вшанування пам’яті жертв кримськотатарського народу, який був депортований з Криму [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36376-provedennya-zahodiv-iz-vshanuvannya-pamjatizhertv-narodiv-jaki-buli-primusovo-pereselenni-z-krimu

Свято української вишиванки в Стамбулі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/36728-svyato-ukrajinsykoji-vishivanki-vstambuli

Спільна Декларація за результатами П’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.president.gov.ua/news/spilna-deklaraciya-za-rezultatami-pyatogo-zasidannyastrateg-36831

Туреччина виділила Україні $ 50 млн кредиту для поповнення держбюджету [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/turechchina-vidilila-ukrayini-50-mln-kreditu-dlya-popovnennya-derzhbyudzhetu-199830_.html

Турция поддерживает деоккупацию Крыма в формате Женева+ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zn.ua/POLITICS/turciya-podderzhivaet-deokkupaciyu-kryma-vformate-zheneva-204500_.html

Участь Міністра закордонних справ України у ІІ Всесвітньому конгресі кримських татар [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-officesnews/38720-uchasty-ministra-zakordonnih-sprav-ukrajini-u-ii-vsesvitnyomu-kongresikrimsykih-tatar

У Стамбулі відбулася зустріч Міністрів закордонних справ України та Турецької Республіки Павла Клімкіна та Мевлюта Чавушоглу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/44365-zustrich-ministriv-zakordonnih-spravukrajini-ta-turecykoji-respubliki-pavla-klimkina-ta-mevlyuta-chavushoglu

Участь Посла України Сергія Корсунського у заходах, приурочених роковинам окупації Криму [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreignoffices-news/45216-uchasty-posla-ukrajini-sergija-korsunsykogo-u-zahodah-priurochenimrokovinam-okupaciji-krimu

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.