DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2015.1(22).52126

КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧНА ТЕОРІЯ ТА СВІТОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

М. Г. Решина

Анотація


В статті розглядається зв’язок сукупності процесів, які асоціюються з глоба­лізацією, та їх вплив на рівень напруги у відносинах між різними соціумами. Зо­крема розглядається структурно-демографічна теорія. Також в даному контексті розглядається розвиток ядра світової капіталістичної системи та причини струк­турних конфліктів, які в ньому виникають.


Ключові слова


глобалізація; світо-системний аналіз; перевиробництво еліт

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World / J. Goldstone. — Los Angeles: Berkeley, 1991. — 600 p.

Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers/ Paul Kennedy. — London: Unwin Hyman, 1988. — 678 p.

Бек У. Что такое глобализация? / Ульрих Бек. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — 304 с.

Валлерстайн И. Миросистемный анализ: введение / Иммануил Валлерстайн. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. — 368 с.

Динамика роста ВВП государств по данным Всемирного банка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_ y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:EGY:NGA:ISR&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bc s=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=coun try:EGY&ifdim=region&hl=uk&dl=uk&ind=false

Динамика роста населения всех государств по данным Всемирного банка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.google.com.ua/publicdata/ explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:EGY:NGA:ISR&hl=uk &dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=sp_pop_totl&scale_y=lin&ind_y=fa lse&rdim=region&ifdim=region&hl=uk&dl=uk&ind=false

Камерон Р. Краткая экономическая история мира / Рондо Камерон. — М.: РОССПЭН, 2001. — 544 с.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры / Николай Кондратьев. — М.: Экономи¬ка, 2002. — 550 с.

Коротаев А. В. Законы истории: Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны / А. В. Коротаев. — М.: КомКнига, 2007. — 256 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / Толкотт Парсонс. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 270 с.

Турчин П. В. Историческая динамика / П. В. Турчин. — М.: Издательство ЛКИ, 2006. — 365 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.