DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39385

Мовна політика України і Канади: порівняльний аналіз

С. І. Міхнєва

Анотація


У статті здійснено наукове обрунтування концептуальних засад реалізації державної мовної політики в Україні в умовах сучасного державотворення. Уточнено понятійно-категоріальний апарат і сутнісні характеристики понять "мовна політика". Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід становлення й розвитку правової та організаційної складових мовної політики. Визначено основні чинники впливу на розвиток мовних відносин у сучасній Україні, зокрема, політичний та регіональний.

Ключові слова


мовна політика; Україна; Канада; порівняльний аналіз; державна мова; білінгвізм

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про засади державної мовної політики / [Електронний документ]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17

Закон «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» : закон України от 09.01.2007 № 537-V // Відомості Верх. Ради України. - 2007. - № 12. - С. 102. - № 3759-XII.

Закон про Офіційні мови Канади (Official Languages Act), 19691985 рр.

Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин (ЕТ5 № 148) // Збірка договорів Ради Європи. - К., 2000. - С. 49.

Ахоніна В. Англо-французька двомовність в сучасній Канаді / [Електронний документ]. - Режим доступу : demoscope.ru

Бестерс-Дільер Ю. Мовна політика та мовна ситуація в Україні. - К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. - С. 157.

Гришаєва Е. Соціолінгвістичні моделі вивчення проблем мовного планування / Є. Б. Гришаєва. - Красноярськ, 1997. - С. 43.

Гудзик К. Мовна політика в Україні / [Електронний документ]. - Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/movna-politika-v-ukrayini

Коваленко В. Політика Квебека і Оттави у сфері мови та освіти: Тиха революція та багатокультурність // Придністровський науковий вісник. - 1998. - № 119 (186). - С. 41-47.

Куц О., Заблоцький В. Мовна політика в Украні : аналіз та впровадження : монографія. - Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. - 300 с.

Мечковська Н. Соціальна лінгвістика : Посібник для студентів гуманніт. вузів і учнів ліцеїв. - 2-е вид., випр. - М. : Аспект-Пресс, 2000. - 206 с. : Табл. - Бібліогр. : С. 190-194. Указ. : С. 195-201.

Попеску І. Теоретичні основи мовної політики / [Електронний документ]. - Режим доступу: http://russian.kiev.ua/print.php?id=9001564
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.