DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1439.2014.1(20).39369

Теоретичні аспекти аналізу соціальних конфліктів в умовах глобалізаційних перетворень

Т. В. Білецька

Анотація


Автор статті розкриває специфічні риси, властиві сучасним соціальним конфліктам, шляхом аналізу новітніх концепцій та теорій, сформованих світовими та вітчизняними соціологами. Акцентує увагу на зміні характеру, динаміки, особливостей прояву, меж сучасних конфліктів та залучення до них нових соціальних суб’єктів.

Ключові слова


глобалізація; постмодерне суспільство; соціальний конфлікт; суб’єкти конфлікту; трансформація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Газін В. П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. Монографія / В. П. Газін — К. : Видавничий дім «Слово», 2009. — 424 с.

Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / за ред. В. В. Танчера, В. П. Степаненка. — К. : Інститут соціології НАН України, 2004. — 244 с.

Фукуяма Френсис Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку / пер. з англ. В. Дмитрука. — Львів : Кальварія, 2005. — 380 с.

Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. В. В. Белокосков, К. Ю. Бурмистров и др./ Э. Тоффлер. — М. : ООО «Издательство ACT», 2003. — 669 с.

Бжезинский З. Соединенные Штаты превыше всего (международные последствия 1989 года) / З. Бжезинский // Независимая газета. — 1999. — 24 ноября — С. 8.

Дарендорф Р. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ ст. / пер. з нім. А. Орган. — К. : Вид. дім «Києво -Могилянська академія», 2006. — 109 с.

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: Очерк политики свободы / Р. Дарендорф; пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. — М. : РОССПЭН, 2002. — 288 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / пер. с фр. Е. А. Самарской. — М.: Научный мир, 1998. — 205 с.

Казаков В. Концепція нового соціального конфлікту Алана Турена / Валерій Казаков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2008. — № 3. — С. 151–168.

Головаха Є., Паніна Н. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до «Помаранчевої революції» / Євген Головаха, Наталія Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — № 3. — С. 32–51.

Головаха Є. І. Суспільство, що трансформується. Досвід соціологічного моніторингу в Україні / Є. І. Головаха. — К. : Наукова думка, 1997. — 156 с.

Дмитриев А. В. Социальный конфликт: общее и особенное / А. В. Дмитриев. — М. : Гардарики, 2002. — 526 с. 

Барышников Д. Н. Конфликты и мировая политика: учебное пособие / Д. Н. Барышников. — М. : АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. — 384 с.

Якимец В. Н., Никовская Л. И. Сложносоставные конфликты — атрибут постсоциалистической трансформации / В. Н. Якимец, Л. И. Никовская // Социология конфликта. — 2005. — № 3. — С. 77–90.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.