Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СУСПІЛЬСТВ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОМПАРАТИВНА БІОГРАФІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, в основному головним редактором, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу і призначає одного або двох рецензентів - незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

Зовнішнє рецензування здійснюється висококваліфікованими спеціалістами, які мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження і з його згоди.

 

Періодичність публікації

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Мови видання

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою.

 

Редакційна колегія журналу

І. М. Коваль, д-р політ. наук (головний редактор), В. О. Іваниця, д-р біол. наук. (заступник головного редактора), С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, Ю. Ф. Ваксман, д-р фіз.-мат. наук, В. В. Глєбов, канд. іст. наук, Л. М. Голубенко, канд. філол. наук, Л. М. Дунаєва, д-р політ. наук, В. В. Заморов, канд. біол. наук, О. В. Запорожченко, канд. біол. наук, В. Є. Круглов, канд. фіз.-мат. наук, В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, В. В. Менчук, канд. хім. наук, М. О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки, О. В. Сминтина, д-р іст. наук, В. І. Труба, канд. юрид. наук, В. М. Хмарський, д-р іст. наук, О. В. Чайковський, канд. філос. наук, Є. А. Черкез, д-р геол.-мінерал. наук, Є. М. Черноіваненко, д-р філол. наук.

 

Редакційна колегія серії

І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф., ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (науковий редактор); О. Р. Личковська, канд. соціол. наук, доц. (відповідальний секретар); О. І. Брусиловська, д-р політ. наук, проф., Е. А. Гансова, д-р філос. наук, проф., А.В. Крапівін, д-р істор. наук, проф., Б. Г. Нагорний, д-р соціол. наук, проф., С. М. Наумкіна, д-р політ. наук, проф., В. М. Оніщук, д-р соціол. наук, проф., Н. А. Победа, д-р філос. наук, проф., В. І. Подшивалкіна, д-р соціол. наук, проф., А.В. Потєхін, д-р. іст. наук, проф.

 

Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується та індексується в таких наукових базах: 

  • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
  • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
  • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
  • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
  • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.
  • ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.