Редакційна політика

Галузь та проблематика

 Академічний журнал «Вісник Одеського національного університету. Соціологія та політичні науки видається з 2006 року. Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства та процесів політичної трансформації в міжнародному контексті. Журнал призначений для дослідників, вчених, викладачів та студентів вищої освіти.

Серія «Політологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені:

 • аналізу історії  та теорії  політичної думки;
 • висвітленню культурних та ідеологічних впливів на процеси соціально-політичного розвитку;
 • дослідженню розвитку політичних процесів в національному,  регіональному та міжнародному контекстах;
 • розгляду формування системи національної безпеки;
 • аналізу розвитку національної, регіональної та міжнаціональної політики в системі міжнародних економічних відносин;

 

Серія «Соціологія» Вісника Одеського національного університету містить наукові публікації, присвячені:

 • реконструкції розвитку історії та теорії соціології;
 • аналізу соціальної культури та соціальних відносин в межах національних, регіональних, глобальних систем;
 • дослідженням спеціальних та галузевих соціологій;

 

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СУСПІЛЬСТВ, ЩО ТРАНСФОРМУЮТЬСЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ І СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОМПАРАТИВНА БІОГРАФІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 

1. Тексти статей перевіряються та рецензуються за вимогами «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від15.01.2018 р.:

 

1.1. Відповідальний редактор визначає відповідність поданого матеріалу тематиці журналу та загальним вимогам до фахових публікацій; ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (freeware eTXTАнтіплагіат). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 % , стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.

1.2. Відповідальний редактор здійснює кодування статті (присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті), відправляючи  статтю на рецензування. Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензентам.

1.3. Розгляд статті здійснюється одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента) та незалежним експертом у відповідній галузі знань (використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). Процедура рецензування є анонімною.

1.4. Рецензенти дотримуються вимог Етичного кодексу журналу, що передбачені на основі рекомендацій Комітету з питань етики наукових публікацій.

1.5.Рецензування здійснюється протягом 20-25 днів з моменту направлення матеріалів на рецензування згідно з «Положенням про рецензуваннястатей, які надходять до Редакційної колегії «Вісника ОНУ. Соціологія і політичні науки».

1.6. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма оцінки статті рецензентом) (Додаток № 1 до «Положення про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії «Вісника ОНУ. Соціологія і політичні науки») де відображає один з таких висновків:

 • рекомендувати статтю до друку,
 • надіслати статтю на доопрацювання авторові,
 • не рекомендувати статтю до друку.

Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу. Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом зберігаються в редакції не менше трьох років.

Про результати рецензування відповідальний редактор/ секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.

1.7. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті у журналі приймає науковий редактор журналу.

Остаточне рішення щодо можливості опублікування статті у журналі ухвалюється головним редактором журналу, а при необхідності робочою групою журналу. Про прийняте рішення відповідальний редактор /секретар повідомляє автора статті.

1.8. Тексти статей аспірантів також мають супроводжуватися Рецензією наукового керівника.


 

Періодичність публікації

Періодичність журналу – 2 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Мови видання

Мова видання – українська, англійська, російська.

Наприкінці статті подаються Резюме за вимогами «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» від15.01.2018 р.:

 • для українськомовних статей – резюме російською мовою (1800 знаків) та англійською мовою (1800 знаків);
 • для російськомовних статей – резюме українською мовою (не менш 1800 знаків) та англійською (не менш 1800 знаків);
 • для англомовних статей – резюме російською мовою (1800 знаків) та українською мовою (1800 знаків).

 

Редакційна колегія журналу

Ігор Миколайович Коваль, д-р політ. наук (головний редактор), Володимир Олексійович Іваниця, д-р біол. наук. (заступник головного редактора), Сергій Михалович Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, Юрій Федорович Ваксман, д-р фіз.-мат. наук, Віктор Вікторович Глєбов, канд. іст. наук, Лідія Михайлівна Голубенко, канд. філол. наук, Лариса Миколаївна Дунаєва, д-р політ. наук, Веніамин Веніаминович Заморов, канд. біол. наук, Олександр Вікторович Запорожченко, канд. біол. наук, Віктор Євгенович Круглов, канд. фіз.-мат. наук, В'ячеслав Григорович Кушнір, д-р іст. наук, Василь Васильович Менчук, канд. хім. наук, Марина Олексіївна Подрєзова, директор Наукової бібліотеки, Олена Валентинівна Сминтина, д-р іст. наук, В'ячеслав Іванович Труба, канд. юрид. наук, Вадим Михайлович Хмарський, д-р іст. наук, Олександр Владиславович Чайковський, канд. філос. наук, Євген Анатолійович Черкез, д-р геол.-мінерал. наук, Євген Михайлович Черноіваненко, д-р філол. наук. 

 

Редакційна колегія серії

Головний редактор (Editor-in-Chief): І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.

Редакційна колегія серії «Політологія»:

 • Ігор Миколайович Коваль, д-р політ. наук (науковий редактор, Redactor- in-Chief);
 • Оксана Рейнгольдівна Личковська (відповідальний секретар, Executive Secretary)
 • Ольга Іллівна Брусиловська, д-р політ. наук 
 • Роман Бейкер, д-р політ. наук,
 • Лариса Миколаївна Дунаєва, д-р політ. наук,
 • Марія Іллівна Мілова, д-р політ. наук,
 • Іванка Мавродієва, д-р філос. наук,
 • Світлана Михайлівна Наумкіна, д-р політ. наук,
 • Григорій Миколайович Перепелиця, д-р політ. наук,
 • Анджей Шептицький, д-р політ. наук,

 

Редакційна колегія серії «Соціологія»:

 • Віталій Михайлович Онищук, д-р соціол. наук (науковий редактор, Redactor- in-Chief);
 • Тетяна Григорівна Каменська, д-р соціол. наук
 • Емма Августівна Гансова, д-р філос. наук,
 • Наталія Володимирівна Коваліско, д-р соціол. наук,
 • Оксана Рейнгольдівна Личковська (відповідальний секретар, Executive Secretary)
 • Хрістіана Константополо, д-р соціол. наук,
 • Олена Василівна Лісеєнко, д-р соціол. наук,
 • Іванка Мавродієва, д-р філос. наук,
 • Славомір Партицький, д-р соціол. наук,
 • Неля Олександрівна Побєда, д-р філос. наук,
 • Валентина Іванівна Подшивалкіна, д-р соціол. наук

 

Головний редактор (Editor-in-Chief) журналу «Вісник ОНУ. Серія Соціологія і політичні науки»:

Ihor Mykolaiovych Koval (Redactor-in-Chief)

DrSc (Politology) prof.

e-mail: <rector@onu.edu.ua>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

Редакційна колегія серії «Політологія»:

Редакційна колегія серії «Соціологія»:

1. Ihor  Mykolaiovych

Koval (Redactor-in-Chief)

DrSc (Politology) prof.

e-mail: <rector@onu.edu.ua>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

1. Vitaliy Mikhailovich

Onyschuk (Redactor-in-Chief)

DrSc (Sociology)

e-mail:: кafedra.soc.onu@ukr.net

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

2. Oksana Reinholdovna

Lychkovska   (Executive Secretary)

Candidate of Sociological Sciences

e-mail: oksanalychkovska@gmail.com

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

2. Oksana Reinholdovna

Lychkovska   (Executive Secretary)

Candidate of Sociological Sciences

e-mail: oksanalychkovska@gmail.com

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

3. Roman Bäcker

DrSc (Politology)

e-mail: <rombacker@wp.pl>

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Poland

3. Emma Avgustovna Gansova

DrSc (Sociology)

e-mail: кafedra.soc.onu@ukr.net

Odesa NationalAcademy of Law,Ukraine

4. Olga Ilyinivna Brusylovska

DrSc (Politology)

e-mail: <brusylovska@gmail.com>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

4. . Tatyana Grigoryevna

Kamenskaya

DrSc (Sociology)

e-mail: <nikadevichya@gmail.com>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

 

5. Larisa Nikolaevna Dunaeva

DrSc (Politology)

e-mail:<iipo@onu.edu.ua>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

5. Natalia Volodymyrivna

Kovalisko

DrSc (Sociology)

e-mail:: <clio.lnu.edu.ua>

Ivan Franko National University of Lviv,Ukraine

6. Maria  Ilyinivna Milova

DrSc (Politology)

e-mail: <maryskamilova@gmail.com>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

 

6. Christiana Constantopoulou

DrSc (Sociology)

e-mail: <christiana.constantopoulou @panteion.gr>

PanteionUniversityofSocialand Political Sciences,Greece

7. Ivanka Todorova Mavrodiyeva

DrSc (Philosophy)

e-mail: <mavrodieva@phls.uni-sofia.bg>

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

7. Olena Vasilivna Lіseyenko

DrSc (Sociology)

e-mail: <helen-odessa@mail.ru>

SouthUkrainianNationalPedagogicalUniversitynamed after K. D. Ushinsky,

СUkraine

8. Svetlana Mikhailovna Naumkina

DrSc (Politology)

e-mail: <svetlana.naumkina@gmail.com>

SouthUkrainianNationalPedagogicalUniversitynamed after K. D. Ushinsky,Ukraine

8. Ivanka Todorova Mavrodiyeva

DrSc (Philosophy)

e-mail: <mavrodieva@phls.uni-sofia.bg>

Sofia University “St. Kliment Ohridski”,Bulgaria

 

9. Grigory Mykolayovych

Perepelytsia

DrSc (Politology)

e-mail: <institute-fpri@ukr.net>

Foreign Policy Research Institute, Ukraine

 

9. Slawomir Partycki

DrSc (Sociology)

e-mail: <s.partycki@dydaktyka.pswbp.pl>

MariaCurie-SkłodowskaUniversity,InstituteofSociology, Department of Sociology of Economy and Organization,Poland

10. .Andrzej Szeptycki

DrSc (Politology)

e-mail: <andrzej.szeptycki@uw.edu.pl>

InstituteofInternational Relations,University of Warsaw,Poland

10. Nellya Oleksandrivna Pobeda

DrSc (Philosophy)

e-mail: < кafedra.soc.onu@ukr.net >

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

 

11. . Valentina Ivanovna

Podshyvalkina

DrSc (Sociology)

e-mail: < odsociol@paco.net>

OdessaI. I.Mechnikov National University,Ukraine

 

 

Бази реферування та індексування

Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" реферується та індексується в таких наукових базах: 

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
 • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
 • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
 • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.
 • ResearchBib - міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.
 • Журнал використовує ліцензію Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC).

 

Етичний кодекс періодичного журналу "Вісник ОНУ. Соціологія та політичні науки"

Етичний кодекс видання

 «Вісник Одеського національного університету.

Соціологія і політичні науки»

 

Готуючи до друку науковий рецензований журнал, редакція прагне мінімізувати можливість зловживань довірою читачів, гарантувати академічність та науковість видання. У зв’язку з цим, ми наполегливо рекомендуємо усім авторам дотримуватися етичних стандартів академічних видань.

На підставі рекомендацій Комітету видавничої етики (http://publicationethics.org/), Elsevier (http://www.elsevier.com/editors/perk/what-is-elseviers-position-on-publishing-ethics) і Scopus ( http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/content-selection), Редакційна колегія затвердила такі принципи для роботи редакторів, рецензентів та авторів журналу.

 

Обов’язки редактора і членів редакції

1.1. Редактор/ка несе відповідальність за ухвалення рішень про те, які з поданих статей будуть опубліковані. У своїх рішеннях редактор/ка керується цими правилами, а також законами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Рішення редактора/ки мають ухвалюватися в інтересах журналу і враховувати думку інших редакторів та рецензентів.

1.2. Редактор/ка перевіряє подані для публікації матераіли на відповідність тематиці серії журналу та на відповідність загальним фаховим вимогам до наукових публікацій, що визначені ВАК України;

1.3. Редактор/ка приймає рішення щодо призначення рецензентів з числа редакційної колегії з урахуванням їх загального навантаження та згоди;

1.4. Редактор/ка і члени редакції оцінюють представлені рукописи за їхнім змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, або політичних уподобань їхніх авторів.

1.5. Редактор/ка і члени редакції не повинні розкривати інформацію про надані статті нікому, окрім самих авторів, рецензентів та інших працівників редакції.

1.6. Ідеї та дані представлених рукописів не можуть використовуватися у власних дослідженнях редактора/ки та/або членів редакції без письмової згоди автора/ка.

1.7. Додаткові поради щодо етичних аспектів роботи редакторів та членів редакції знаходяться в Кодексі редакторської етики та найкращих практик редакторської роботи COPE [http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf].

 

Зобов’язання рецензентів

2.1. Експертна оцінка поданих рукописів дозволяє редактору/ці ухвалити правильні рішення щодо публікації найкращих статей в журналі. В окремих випадках, рецензент/ка може допомогти автору/ці у вдосконаленні роботи за посередництва редакції.

2.2. Рецензент/ка може відмовитися від оцінки поданих матеріалів, якщо він/вона 1) відчуває себе недостатньо кваліфікованим для оцінки представленого дослідження, або 2) що він/вона не в змозі провести оцінювання рукописц в розумні терміни.

2.3. Кожен рукопис, поданий на рецензію, є конфіденційним документом. Рукописи можуть обговорюватися лише з тими особами, які належать до редакції журналу.

2.4. Відгуки про рукописи мають прагнути об’єктивності. Рецензенти мають аргументувати свої оцінки і уникати особистої критики.

2.5. Очікується, що рецензент укаже на важливі публікації, які не були зазначені автором у матеріалі. Крім того, очікується, що рецензент/ка вкаже на відомі йому/їй суттєві подібності або збіги частин рукопису і вже опублікованих текстів.

2.6. Інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні бути конфіденційними і не можуть використовуватися в інтересах рецензентів. Очікується, що рецензенти відмовляться від оцінки рукописів, щодо яких у них конфлікт інтересів (у результаті конкуренції, співробітництва чи інших зацікавлених стосунків з будь-ким з авторів або їхніх установ).

2.7. Додаткові поради щодо етичних аспектів роботи рецензентів містяться у Кодексі етичних принципів рецензентів СОРЕ [http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf].

 

Зобов’язання авторів

3.1. Автори готують рукописи статей, які подаються в редакцію відповідно вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю збірника. Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

 • постановка проблеми;
 • актуальність дослідження;
 • зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними
 • завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим    присвячується означена стаття;
 • новизна;
 • методологічне або загальнонаукове значення;
 • викладення основного матеріалу;
 • головні висновки;
 • перспективи використання результатів дослідження

3.2. Основні дані, наведені в статтях, мають бути точними й перевіреними. Неточні й неперевірені твердження в статтях суперечать вимогам наукової етики і є неприйнятними.

3.3. У разі використання  наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів у тексті обов’язково повинні бути посилання на  публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися до публікації виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, які не несуть самостійного змістовного навантаження).

3.4.При написанні статті мають застосовуватися академічні правила цитування. Крім того, автори мають вказати на публікації, які були визначальними для їх дослідження.

3.5. Автори подають тексти, які раніше не публікувалися.

3.6. Авторство статей стосується тих, хто вніс значний вклад у підготовку повідомлення про дослідження. Всі, хто вніс свій внесок у підготовку тексту статті, повинні бути вказані в якості співавторів.